ผลงานครู
ชื่อผลงาน : นิรุต มีเกิด. (2549). การตรวจสอบความถูกต้องของดีเทอร์มินันต์. วารสารคณิตศาสตร์. 50(566-568) : 61-66.
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:56  อ่าน 615 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นิรุต มีเกิด. (2548). การหาและการตรวจสอบความถูกต้องของดีเทอร์มิแนนต์. วารสารวิทยาศาสตร์ มข.. 33(1-2) : 9-12.
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:54  อ่าน 613 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Meekoed, N. (2003). Some Special Properties of Determinants. KKU science Journal. 31(4) : 214-217.
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:53  อ่าน 593 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยอันดับ 3 ระดับประเทศ โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 32 ระดับครูอาจารย์
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:51  อ่าน 646 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภทผู้สอน ประจำปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:51  อ่าน 558 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์(ประเภท 1) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:50  อ่าน 608 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านผลงานวิชาการและนวัตกรรม ประจำปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:50  อ่าน 558 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์(ประเภท 1) ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:50  อ่าน 543 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์(ประเภท 1) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:50  อ่าน 682 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556 จากคุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:49  อ่าน 607 ครั้ง
รายละเอียด..