ผลงานครู
ชื่อผลงาน : นิรุต มีเกิด. (2550). ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและการประยุกต์ ตอนจบ. นิตยสารคณิตศาสตร์ MY MATHS. 3(7) : 22-26.
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,10:01  อ่าน 448 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นิรุต มีเกิด. (2550). ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและการประยุกต์ ตอนที่ 1. นิตยสารคณิตศาสตร์ MY MATHS. 3(6) : 14-18.
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,10:00  อ่าน 522 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นิรุต มีเกิด และ อำภาพร คณะแพง. (2550). ลับเฉพาะคนรู้ใจ. นิตยสารคณิตศาสตร์ MY MATHS. 3(5) : 17-20.
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:59  อ่าน 428 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นิรุต มีเกิด และ ยุทธนา ปั้นชูศรี. (2550). ทฤษฎีบททวินามและการหาผลบวกของสัมประสิทธิ์ทวินาม. นิตยสารคณิตศาสตร์ MY MATHS. 2(12) : 8-10.
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:57  อ่าน 485 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นิรุต มีเกิด. (2549). การคำนวณปริมาตรไม้. นิตยสารคณิตศาสตร์ MY MATHS. 2(11) : 31-33.
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:57  อ่าน 574 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นิรุต มีเกิด. (2549). ปัญหาของครู : ปัญหาที่(ไม่)รู้ทางแก้. วารสารวงการครู. 3(34) : 108.
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:57  อ่าน 439 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นิรุต มีเกิด. (2549). การตรวจสอบความถูกต้องของดีเทอร์มินันต์. วารสารคณิตศาสตร์. 50(566-568) : 61-66.
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:56  อ่าน 513 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นิรุต มีเกิด. (2548). การหาและการตรวจสอบความถูกต้องของดีเทอร์มิแนนต์. วารสารวิทยาศาสตร์ มข.. 33(1-2) : 9-12.
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:54  อ่าน 513 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Meekoed, N. (2003). Some Special Properties of Determinants. KKU science Journal. 31(4) : 214-217.
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:53  อ่าน 471 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยอันดับ 3 ระดับประเทศ โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 32 ระดับครูอาจารย์
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,09:51  อ่าน 549 ครั้ง
รายละเอียด..