ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2557,05:14  อ่าน 760 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นิรุต มีเกิด. (2556). เมทริกซ์ผูกพันและเมทริกซ์ผกผันของกึ่งจัตุรัสกล. วารสารวิทยาศาสตร์ มข.. 41(4) : 908-918.
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,10:08  อ่าน 813 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นิรุต มีเกิด. (2556). จำนวนรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านทุกด้านเป็นจำนวนเต็ม. วารสารวิทยาศาสตร์ มข.. 41(2) : 331-337.
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,10:07  อ่าน 746 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Meekoed, N. (2011). The number of General Triangles with Longest Side Less Than or Equal to n. KKU science Journal. 39(4) : 696-700.
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,10:07  อ่าน 755 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นิรุต มีเกิด. (2554). ตัวผกผันของจัตุรัสกล. วารสารคณิตศาสตร์. 56(635-637) : 63-69.
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,10:06  อ่าน 598 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นิรุต มีเกิด. (2553). การหาจุดศูนย์กลางของวงกลม. นิตยสารคณิตศาสตร์ MY MATHS. 6(64) : 15-17.
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,10:06  อ่าน 587 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นิรุต มีเกิด. (2553). การสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจากวงกลม. นิตยสารคณิตศาสตร์ MY MATHS. 6(62) : 7-10.
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,10:05  อ่าน 621 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นิรุต มีเกิด, วิทยา ปาตาสะ และ สาวิตรี บุญส่ง. (2552-2553). การใช้ชีวมวล (มูลโค-กระบือ) ทำวัสดุฉาบผนังยุ้งฉาง. โครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,10:05  อ่าน 537 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นิรุต มีเกิด. (2552). การให้และรับเลือดภายในครอบครัว. วารสารคณิตศาสตร์. 54(611-613): 38-42.
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,10:04  อ่าน 597 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นิรุต มีเกิด. (2552). สอบได้ที่ 1 เก่งจริงหรือ ?. นิตยสารคณิตศาสตร์ MY MATHS. 4(12) : 11-13, 20.
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,10:04  อ่าน 527 ครั้ง
รายละเอียด..