ผลงานครู
ชื่อผลงาน : นิรุต มีเกิด. (2554). ตัวผกผันของจัตุรัสกล. วารสารคณิตศาสตร์. 56(635-637) : 63-69.
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,10:06  อ่าน 500 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นิรุต มีเกิด. (2553). การหาจุดศูนย์กลางของวงกลม. นิตยสารคณิตศาสตร์ MY MATHS. 6(64) : 15-17.
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,10:06  อ่าน 447 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นิรุต มีเกิด. (2553). การสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจากวงกลม. นิตยสารคณิตศาสตร์ MY MATHS. 6(62) : 7-10.
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,10:05  อ่าน 523 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นิรุต มีเกิด, วิทยา ปาตาสะ และ สาวิตรี บุญส่ง. (2552-2553). การใช้ชีวมวล (มูลโค-กระบือ) ทำวัสดุฉาบผนังยุ้งฉาง. โครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,10:05  อ่าน 444 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นิรุต มีเกิด. (2552). การให้และรับเลือดภายในครอบครัว. วารสารคณิตศาสตร์. 54(611-613): 38-42.
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,10:04  อ่าน 456 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นิรุต มีเกิด. (2552). สอบได้ที่ 1 เก่งจริงหรือ ?. นิตยสารคณิตศาสตร์ MY MATHS. 4(12) : 11-13, 20.
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,10:04  อ่าน 436 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นิรุต มีเกิด. (2551). การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้รูปภาพ. นิตยสารคณิตศาสตร์ MY MATHS. 4(1) : 12-15.
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,10:02  อ่าน 487 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นิรุต มีเกิด. (2550). การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม. นิตยสารคณิตศาสตร์ MY MATHS. 3(10) : 13-16.
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,10:02  อ่าน 524 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นิรุต มีเกิด. (2550). ถูกจริงหรือ ?. นิตยสารคณิตศาสตร์ MY MATHS. 3(9) : 10-12.
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,10:01  อ่าน 543 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นิรุต มีเกิด. (2550). มาเป็นครูนักวิจัยกันดีกว่า. วารสารวิชาการ. 10(3) : 33-37.
ชื่ออาจารย์ : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,10:01  อ่าน 427 ครั้ง
รายละเอียด..