โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีประจำอำเภอ) /โรงเรียนป้องกันสารเสพติดดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ /โรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น ปี 2545 / โรงเรียนโครงการสวนพฤกศาสตร์/โรงเรียนมาตรฐาน สมศ รอบที่ 3(รับรอง)/โรงเรียนแกนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/โรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ปี 2555 /โรงเรียนโครงการ TO BE NUMBER ONE /โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน รุ่นที่ 6 /โรงเรียนอาสาสมัครลูกเสือ กกต. / โรงเรียนที่ชุมชนเชื่อมั่น / โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานระดับชาติเพื่อเยาวชนในชนบท / โรงเรียนรางวัลพระราชทาน / โรงเรียนที่มุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อการร่วมประชาคมอาเซียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการฉีดวัคซีนนักเรียน 16 ต.ค. 64
กำหนดการรับเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท 03 ก.ย. 64
ผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับภาคเหนือ 31 ส.ค. 64
ประกาศผลชนะเลิศ ม.ต้นและม.ปลาย 16 ส.ค. 64
ขยายเวลาเรียนออนไลน์ 16-31 ส.ค.64 13 ส.ค. 64
ประกาศแนวทางการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง 10 ส.ค. 64
การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายผู้ปกครองและนักเรียน 10 ส.ค. 64
แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตสำหรับเรียนออนไลน์ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สพม.สุโขทัย 01 ส.ค. 64
คำสั่ง
คำสั่งออนไลน์ สิงหาคม 64 13 ก.ย. 64
คำสั่งจัดการเรียนการสอน On Line ๑ ก.ย. ๖๔-๑๐ ก.ย. ๖๔ 01 ก.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งครูเวรปฎิบัติหน้าที่ประจำวัน (แก้ไข) 11 ส.ค. 64
คำสั่งจัดการเรียนการสอน Online ,Onhand ๒-๑๓ ส.ค.๖๔ 30 ก.ค. 64
คำสั่งกลุ่มบริหารงานการเงิน 30 ก.ค. 64
คำสั่งกลุ่มบริหารงานทั่วไป 30 ก.ค. 64
คำสั่งกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 30 ก.ค. 64
คำสั่งกลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ก.ค. 64
ภาพกิจกรรม
งานวิชาการ
ต2ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 14 ธ.ค. 64
เกียรติบัตรอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 13 ก.ย. 64
แนวทางการวัดและประเมินผล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ (COVID-๑๙) 11 ส.ค. 64
ผลการสอบ O-NET นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 30 ก.ค. 64
แบบนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 29 ก.ค. 64
แบบบันทึกการจัดสอนแทน 29 ก.ค. 64
ต.2ก-ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 19 ก.ค. 64
วิเคราะห์ผู้เรียน 64 18 ก.ค. 64
งานแผนงาน
บันทึกขอจัดซื้อจัดจ้าง 16 ก.ค. 64
ยุทธศาสตร์สำหรับจัดทำโครงการ ปี 2564 22 เม.ย. 64
ส่วนนำแบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 12 เม.ย. 64
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีการศึกษา 2563(แบบ ตสน.) 12 เม.ย. 64
แบบฟอร์มโครงการ ปี 2564 10 เม.ย. 64
แบบฟอร์มกิจกรรม ปี 2564 10 เม.ย. 64
บันทึกขอปรับแผนโครงการ 30 ต.ค. 63
แบบประเมินผลการดำเนินโครงการ 21 พ.ย. 62
ข่าวการศึกษา
งานระบบดูแล
ภาคผนวกกราฟเยี่ยมบ้าน 14 ม.ค. 65
ขั้นตอนนำเข้ารายชื่อโปรแกรม scantool 01 ธ.ค. 64
รายชื่อ scantool 2564 01 ธ.ค. 64
เบอร์โทรติดต่อผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับ ปี ๒๕๖๔ 16 ก.ย. 64
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 19 ก.ค. 64
แบบรายงานการเยี่ยมบ้าน 18 พ.ค. 62
โรงเรียนสีขาว
แบบรายงานประชุมผู้ปกครอง 09 ธ.ค. 63
คณะกรรมการห้องเรียนสีขาว 28 มิ.ย. 60
รายงาน การจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) 18 ส.ค. 57
แนวทางในการดำเนินงาน 18 ส.ค. 57
คู่มือการดำเนินการห้องเรียนสีขาว 10 ส.ค. 57
แบบรายงานการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว 10 ส.ค. 57
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์งานกิจการนักเรียน 15 พ.ย. 63
ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.3 15 พ.ย. 63
ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.2 15 พ.ย. 63
ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 15 พ.ย. 63
ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.3 15 พ.ย. 63
ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.2 15 พ.ย. 63
ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 15 พ.ย. 63
ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.3 15 พ.ย. 63
ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.2 15 พ.ย. 63
ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1 15 พ.ย. 63
งานบริหารงานบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 19 พ.ย. 64
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 05 ต.ค. 64
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 05 ต.ค. 64
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) 05 ต.ค. 64
การปรับสถานที่ทำงาน (Wfh)ครู บุคลากร เดือนสิงหาคม 16 ส.ค. 64
เกณฑ์ประเมินผลการทำงานบุคลากรการศึกษา 30 ก.ค. 64
บันทีกข้อตกลง MOU การยกผลสััมฤทธิ์ทางการศึกษา 30 ก.ค. 64
การปรับสถานที่่ทำงาน ครูและบุคลากรการศึกษา 30 ก.ค. 64
ห้องสมุดมีชีวิต
ศิษย์เก่า ม.๖ รุ่น ๔ บริจาคเงินทำฝ้าห้องสมุด 17 ส.ค. 64
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โครงการห้องสมุดมีชีวิต 17 ส.ค. 64
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน "๑๐ กิจกรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์การอ่าน" 30 ก.ค. 64
รายงานการใช้ห้องสมุด 15 ก.พ. 64
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน(ใบเปล่า) 15 ก.พ. 64
โฮมรูม
การติดตามนักเรียนเข้าเรียน การวัดและประเมินผล ๑/๒๕๖๔ 18 ส.ค. 64
หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ติดตามนักเรียนเข้าเรียน On Line 18 ส.ค. 64
แนวทางการจัดกิจกรรมโฮม (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) 11 ส.ค. 64
แบบรายงานกิจกรรมโฮมรูม 07 เม.ย. 64
งานงบประมาณ
การบริหารงบประมาณ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 11 ส.ค. 64
ประกาศแนวทางการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง 10 ส.ค. 64
แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 30 ก.ค. 64
แบบเบิกการศึกษาบุตร 29 ก.ค. 64
แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล 29 ก.ค. 64
การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564 16 ก.ค. 64
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
รับเรื่องร้องเรียน
ระบบรายชื่อนักเรียน ครู
    มกราคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
งานบริหารบุคคล
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ

ห้องเรียน ออนไลน์
E-Book โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
กลุ่ม facebook การเรียนการสอนทางไกล โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม