คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายรพีพงษ์ บุญลาภ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพรรณษา ผู้ผ่อง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววราภรณ์ สุวรรณเสงี่ยม
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรพินท์ จุลบุตร
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณวิสา เกิดทอง
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5