กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุภาภรณ์ บัวกล้า
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรุจิรัตน์ รัตนเพชร
ครู คศ.3

นางสาวนุจรีย์ พ่วงเฟื่อง
ครู คศ.2

นายปัทพงษ์ นักธรรม
ครู คศ.1

นางสาววิไลพร สิงห์คราม
ครูอัตราจ้าง