กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายปัทพงษ์ นักธรรม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรุจิรัตน์ รัตนเพชร
ครู คศ.3

นางสาวสุภาภรณ์ บัวกล้า
ครู คศ.3

นางสาวศิริวรรณ พานตะสี
ครูผู้ช่วย

นางสาววิไลพร สิงห์คราม
ครูอัตราจ้าง