นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวจุฬาลักษณ์ ครีบผา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาววรรณพร คำทองคง
สาขาวิชาชีววิทยา

นางสาวลักษิกา สุขมั่น
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวมนรัตน์ ขนาดนิด
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวรัตนาภรณ์ สันป่าเงิน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวปิยะฉัตร พิมพิสาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

นายณัฐพล วงษ์โสภา
สาขาวิชาพลศึกษา

นายนัทชา แสนบุญสิริ
สาขาวิชาพลศึกษา

นายสถิตคุณ แก้วมณีฉาย
สาขาวิชาพลศึกษา