นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวจุฬาลักษณ์ ครีบผา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาววรรณพร คำทองคง
สาขาวิชาชีววิทยา

นางสาวลักษิกา สุขมั่น
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

นางสาวมนรัตน์ ขนาดนิด
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวรัตนาภรณ์ สันป่าเงิน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวปิยะฉัตร พิมพิสาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

นายณัฐพล วงษ์โสภา
สาขาวิชาพลศึกษา

นายนัทชา แสนบุญสิริ
สาขาวิชาพลศึกษา

นายสถิตคุณ แก้วมณีฉาย
สาขาวิชาพลศึกษา

นางสาวจินดารัตน์ ยอดแสง
สาขาวิชาภาษาไทย

นางสาวนิชธาวัลย์ อินทร์บุตร
สาขาวิชาภาษาไทย

นางสาววิไลวรรณ ผู้ผ่อง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

นายจตุพร พรมพุก
สาขาวิชาพลศึกษา

นางสาวพัชรีภรณ์ นงนวล
สาขาวิชาสังคมศึกษา

นางสาวชญานิศ ปงลังกา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

นายจิรายุส บุญธานี
สาขาวิชาภาษาไทย