นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวอนงค์นาฏ แก้วขาว
สาขาวิชาภาษาไทย

นางสาวอุไรวรรณ น่วมเจริญ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวนฤมล เหลือผล
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวนันทนิตย์ ปวงบุตร
สาขาวิชาสังคมศึกษา

นางสาววทันยา แก้วมี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวกัญญารัตน์ ใจดี
สาขาวิชาภาษาไทย

นางสาวแกมพลอย จุลพันธ์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ