กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพรธนาวดี เพ็ชรมุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสดับ พรมเสน
ครู คศ.3

นางจิตติมา ขำคม
ครู คศ.3

นางสุมิตรา ไชยลังการ
ครู คศ.2

นางสาวอาทิตยา อินทร์นุ่ม
พนักงานราชการ