กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางพรธนาวดี เพ็ชรมุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสดับ พรมเสน
ครู คศ.3

นางจิตติมา ขำคม
ครู คศ.3