กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจรัล งามสม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัชดนัย กาญจนตฤณ
พนักงานราชการ