กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจรัล งามสม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประสิทธิ์ ล้นเหลือ
พนักงานราชการ