กลุ่มบุคลากรทั่วไป

นางเพ็ญสิริ มิ่งไม้
ครูธุรการ

นายเกียรติศักดิ์ ไทยสาย
พนักงานขับรถ,เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์,เจ้าหน้าที่งานระบบเครือข่าย

นางสาวภัทราภรณ์ พลธีระ
เจ้าหน้าที่งานระบบดูแล

นางสาวสิริรัตน์ บัวผัน
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด บรรณารักษ์

นายจ๊อด ฟักแฟง
นักการภารโรง

นายเอกสิทธิ์ ขำรอด
นักการภารโรง

นายบุญช่วย จงกลม
นักการภารโรง