กลุ่มบุคลากรทั่วไป

นางเพ็ณสิริ แสฉิม
ครูธุรการ

นายเกียรติศักดิ์ ไทยสาย
พนักงานขับรถ,งานโสตฯ,งานเครือข่ายและเว็บไซต์

นางสาวพัชรี พลธีระ
เจ้าหน้าที่งานระบบดูแล

นายบุญช่วย จงกลม
นักการภารโรง

นายจ๊อด ฟักแฟง
นักการภารโรง

นายเอกสิทธิ์ ขำรอด
นักการภารโรง

นางสาวธีราภรณ์ ขบวน
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด