กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายจำลอง พรมเสน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจันทนา ธราพรสกุลวงศ์
ครู คศ.2

นางศศินา ไทยสาย
ครู คศ.2

นายกฤตพล กันทิยะ
ครู คศ.1

น.ส. มาลี มั่นคง
พนักงานราชการ