กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายจำลอง พรมเสน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจันทนา ธราพรสกุลวงศ์
ครู คศ.2

นางศศินา ไทยสาย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นายกฤตพล กันทิยะ
ครูผู้ช่วย

น.ส. มาลี มั่นคง
พนักงานราชการ