กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางราตรี ชูวิตย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายนิวัฒน์ จันทร์จิตวิริยะ
ครู คศ.2

นางอนันต์ บัวเพ็ง
ครู คศ.3

นายเจริญ บุญจันทร์
ครู คศ.2

นางสาวอำภาพร คณะแพง
ครู คศ.3

นายรุ่งศักดิ์ สร้อยสน
ครู คศ.2

นางสาวจุฬาลักษณ์ เจริญศิลป์
ครู คศ.3