กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายนิวัฒน์ จันทร์จิตวิริยะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพรพรรณ กาญจนตฤน
ครู คศ.2

นางอัจฉรา ชำนาญจิตร
ครู คศ.2

นางอนันต์ บัวเพ็ง
ครู คศ.2

นายเจริญ บุญจันทร์
ครู คศ.2

นายรุ่งศักดิ์ สร้อยสน
ครู คศ.2

นางสาวจุฬาลักษณ์ เจริญศิลป์
ครู คศ.1

นางสาวอำภาพร คณะแพง
ครู คศ.2