กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางราตรี ชูวิตย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายนิวัฒน์ จันทร์จิตวิริยะ
ครู คศ.2

นางอนันต์ บัวเพ็ง
ครู คศ.3

นายเจริญ บุญจันทร์
ครู คศ.2

นางสาวอำภาพร คณะแพง
ครู คศ.3

นายรุ่งศักดิ์ สร้อยสน
ครู คศ.2

นางสาวจุฬาลักษณ์ เจริญศิลป์
ครู คศ.3

นางสุมิตรา ไชยลังการ
ครู คศ.2

นางสาวอาทิตยา อินทร์นุ่ม
พนักงานราชการ