กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายนิรุต มีเกิด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวศรีนวล หลวงแนม
ครู คศ.3

นายอุดร ขำคม
ครู คศ.2

นางสาวดารารัตน์ รื่นรส
ครู คศ.3

นางสาวสุนิสา นุธิกูล
ครูผู้ช่วย

นางประทุมกาญจน์