กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายนิรุต มีเกิด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวศรีนวล หลวงแนม
ครู คศ.3

นางสาวดารารัตน์ รื่นรส
ครู คศ.3

นายอุดร ขำคม
ครู คศ.2

นางประทุมกาญจน์ จิตบรรจง
ครู คศ.3

นางสาวสุนิสา นุธิกูล
ครู คศ.1