กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางณัชชา ทองนามอญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

สุนันท์ ชลพิทักษ์
ครู คศ.3

นางพิชญา งามสม
ครู คศ.3

นางมัลธิกา ถนอมนวล
ครู คศ.1