กลุ่มสาระฯภาษาไทย

สุนันท์ ชลพิทักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพิชญา งามสม
ครู คศ.3

นางณัชชา ทองนามอญ
ครู คศ.2

นางมัลธิกา ถนอมนวล
ครูผู้ช่วย