กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพิชญา งามสม
ครู คศ.3

สุนันท์ ชลพิทักษ์
ครู คศ.3

นางมัลธิกา ถนอมนวล
ครูผู้ช่วย