กลุ่มบุคลากรทั่วไป

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายเกียรติศักดิ์ ไทยสาย
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ,เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์,เจ้าหน้าที่งานระบบเครือข่ายและเว็บไซต์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1962114
อีเมล์ : kaija_5723@hotmail.com
ที่อยู่ :
91/3 หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
2557 การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2548-ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม พนักงานขับรถ,งานโสตฯ,งาน ICT,งานระบบไฟฟ้าและปะปา
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล