กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวดารารัตน์ รื่นรส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : วิจัยและประเมินผลการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : dararat19_21@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2534 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วุฒิ ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านไร่ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 155)
2537 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
2540 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สาขา วิทย์-คณิต
2544 ปริญญาตรี วุฒิ การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขา คณิตศาสตร์
2554 ปริญญาโท วุฒิ การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขา วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2548 - 2550 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ครูผู้ช่วย
2550 - 2551 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ครู คศ.1
2551 - 2554 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ครู คศ.1
2555 - 2555 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ครู คศ.2
2555 - 2558 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ครู คศ.2
2558 - ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล