กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางพิชญา งามสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : phitchaya.ng_tu@windowslive.com
ที่อยู่ :
122/1 หมู่ 8 ตำบลสามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2524 ประถมศึกษาปีที่ 6 วุฒิ ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดบ้านกรุ
2530 ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 6 วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สาขา วิทย์คณิต
2534 ปริญญาตรี / ครศาสตร์บัณฑิต (คบ.) วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก วิชาเอกการประถมศึกษา
2547 ปริญญาโท วุฒิการศึกษามหาบัณฑิต (กศม.) มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก สาขาหลักสูตรและการสอน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2536-2539 โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร อาจารย์ 1 ระดับ 3
2539-2551 โรงเรียนบ้านหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ครู คศ.2
2551-2554 โรงเรียนพิไกรวิทยา ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ครู คศ.2
2554-ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ต.บ้านไร่ อ.สรีสำโรง จ.กำแพงเพชร ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การทำหนังสือเล่มเล็ก ปี 2556 ระดับประเทศ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
2 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปี 2555 ระดับภาคเหนือ จังหวัดเพชรบูรณ์
3 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปี 2555 ระดับภาคเหนือ จังหวัดเพชรบูรณ์
4 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปี 255ุ6 ระดับภาคเหนือ จังหวัดเพชรบูรณ์
5 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปี 255ุ6 ระดับภาคเหนือ จังหวัดเพชรบูรณ์
6 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการทำหนังสือเล่มเล็ก ปี 2555 ระดับภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
7 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การทำหนังสือเล่มเล็ก ปี 2554 ระดับประเทศ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
8 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การทำหนังสือเล่มเล็ก ปี 2554 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพิจิตร
9 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2554 จากคุรุสภา
10 รางวัลครูสอนดี ปี 2554 จาก สสค. (สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน)
11 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลดีเ่ด่นการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับจังหวัด ปี 2554 จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
12 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับจังหวัด ปี 2553 จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
13 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญเงินทักษะทางภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2553 ระดับภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย
14 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการทำหนังสือเล่มเล็กระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2553 ระดับภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย
15 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการโต้วาที ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2553 ระดับภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย
16 รางวัลเหรียญทองเกียรติยศครูรักการอ่าน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ปี 2551 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1
17 รางวัลครูรักการอ่านดีเด่นโรงเรียนขยายโอกาส ปี 2550 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1
18 รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2550 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1