กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอุดร ขำคม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 ครุศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์) สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2548-2553 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง อ.ท่าสองยาง จ.สุโขทัย ครู
2553-2556 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ครู
2556 - ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล