กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายนิรุต มีเกิด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2838345
อีเมล์ : meekoed555@gmail.com
ที่อยู่ :
188/2 ม.7 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2536 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์
2539 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
2542 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
2546 ปริญญาตรี วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
2547 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2547-2551 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร อาจารย์ 1 ระดับ 3
2551-2553 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ครู คศ.1
2553-2554 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ครู คศ.1
2554-2558 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ครู คศ.2
2558-ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภท 1(ระดับชั้น ม.4-ม.6) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
2 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภท 1(ระดับชั้น ม.4-ม.6) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
3 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภท 1(ระดับชั้น ม.1-ม.3) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
4 อำภาพร คณะแพง และ นิรุต มีเกิด.(2558).สมบัติบางประการของการคูณเมทริกซ์.วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.4(1):1-13.
5 นิรุต มีเกิด.(2557).สมบัติบางประการของเมทริกซ์ที่มีสมาชิกเป็นลำดับเลขคณิต.วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.11(1):59-65.
6 ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภท 1(ระดับชั้น ม.4-ม.6) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
7 ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภท 1(ระดับชั้น ม.4-ม.6) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
8 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภท 1(ระดับชั้น ม.4-ม.6) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
9 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภท 1(ระดับชั้น ม.1-ม.3) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
10 ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2557
11 นิรุต มีเกิด. (2556). เมทริกซ์ผูกพันและเมทริกซ์ผกผันของกึ่งจัตุรัสกล. วารสารวิทยาศาสตร์ มข.. 41(4) : 908-918.
12 นิรุต มีเกิด. (2556). จำนวนรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านทุกด้านเป็นจำนวนเต็ม. วารสารวิทยาศาสตร์ มข.. 41(2) : 331-337.
13 Meekoed, N. (2011). The number of General Triangles with Longest Side Less Than or Equal to n. KKU science Journal. 39(4) : 696-700.
14 นิรุต มีเกิด. (2554). ตัวผกผันของจัตุรัสกล. วารสารคณิตศาสตร์. 56(635-637) : 63-69.
15 นิรุต มีเกิด. (2553). การหาจุดศูนย์กลางของวงกลม. นิตยสารคณิตศาสตร์ MY MATHS. 6(64) : 15-17.
16 นิรุต มีเกิด. (2553). การสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจากวงกลม. นิตยสารคณิตศาสตร์ MY MATHS. 6(62) : 7-10.
17 นิรุต มีเกิด, วิทยา ปาตาสะ และ สาวิตรี บุญส่ง. (2552-2553). การใช้ชีวมวล (มูลโค-กระบือ) ทำวัสดุฉาบผนังยุ้งฉาง. โครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
18 นิรุต มีเกิด. (2552). การให้และรับเลือดภายในครอบครัว. วารสารคณิตศาสตร์. 54(611-613): 38-42.
19 นิรุต มีเกิด. (2552). สอบได้ที่ 1 เก่งจริงหรือ ?. นิตยสารคณิตศาสตร์ MY MATHS. 4(12) : 11-13, 20.
20 นิรุต มีเกิด. (2551). การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้รูปภาพ. นิตยสารคณิตศาสตร์ MY MATHS. 4(1) : 12-15.
21 นิรุต มีเกิด. (2550). การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม. นิตยสารคณิตศาสตร์ MY MATHS. 3(10) : 13-16.
22 นิรุต มีเกิด. (2550). ถูกจริงหรือ ?. นิตยสารคณิตศาสตร์ MY MATHS. 3(9) : 10-12.
23 นิรุต มีเกิด. (2550). มาเป็นครูนักวิจัยกันดีกว่า. วารสารวิชาการ. 10(3) : 33-37.
24 นิรุต มีเกิด. (2550). ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและการประยุกต์ ตอนจบ. นิตยสารคณิตศาสตร์ MY MATHS. 3(7) : 22-26.
25 นิรุต มีเกิด. (2550). ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและการประยุกต์ ตอนที่ 1. นิตยสารคณิตศาสตร์ MY MATHS. 3(6) : 14-18.
26 นิรุต มีเกิด และ อำภาพร คณะแพง. (2550). ลับเฉพาะคนรู้ใจ. นิตยสารคณิตศาสตร์ MY MATHS. 3(5) : 17-20.
27 นิรุต มีเกิด และ ยุทธนา ปั้นชูศรี. (2550). ทฤษฎีบททวินามและการหาผลบวกของสัมประสิทธิ์ทวินาม. นิตยสารคณิตศาสตร์ MY MATHS. 2(12) : 8-10.
28 นิรุต มีเกิด. (2549). การคำนวณปริมาตรไม้. นิตยสารคณิตศาสตร์ MY MATHS. 2(11) : 31-33.
29 นิรุต มีเกิด. (2549). ปัญหาของครู : ปัญหาที่(ไม่)รู้ทางแก้. วารสารวงการครู. 3(34) : 108.
30 นิรุต มีเกิด. (2549). การตรวจสอบความถูกต้องของดีเทอร์มินันต์. วารสารคณิตศาสตร์. 50(566-568) : 61-66.
31 นิรุต มีเกิด. (2548). การหาและการตรวจสอบความถูกต้องของดีเทอร์มิแนนต์. วารสารวิทยาศาสตร์ มข.. 33(1-2) : 9-12.
32 Meekoed, N. (2003). Some Special Properties of Determinants. KKU science Journal. 31(4) : 214-217.
33 รางวัลชมเชยอันดับ 3 ระดับประเทศ โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 32 ระดับครูอาจารย์
34 ศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเภทผู้สอน ประจำปี 2557
35 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์(ประเภท 1) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
36 ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านผลงานวิชาการและนวัตกรรม ประจำปี 2556
37 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์(ประเภท 1) ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
38 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์(ประเภท 1) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
39 หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556 จากคุรุสภา
40 ครูดีศรีสำโรง จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารศรีสำโรง
41 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555
42 ครูกลุ่มระดับสูง (Master Teacher (ลำดับที่ 1)) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
43 ครู สควค. ดีเด่น จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
44 ชนะเลิศ ครูเกียรติยศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปี 2550 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2
45 ครูผู้อุทิศตนในการสอนนักเรียนในโครงการเตรียมอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550
46 ครูที่มาปฏิบัติงานเช้าสม่ำเสมอ (ลำดับที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2550
47 ครูสอนพิเศษในโครงการเตรียมอุดม ประจำปีการศึกษา 2549
48 ผู้อุทิศเวลาในการปฏิบัติราชการ (ลำดับที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2549
49 รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CAI) : การสร้างบทเรียนออนไลน์
50 นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2544 จากมหาวิทยาลัยนเรศวร