กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอนันต์ บัวเพ็ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0816806906
อีเมล์ : ANAN LUNGMAN @ gmail.com
ที่อยู่ :
98 หมู่ 5 ต. คลองตาล อ. ศรีสำโรง จ. สุโขทัย 64120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2532 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
2536 ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต ราชภัฏอุตรดิตถ์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2536 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม อาจารย์ 1 ระดับ3
2537 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม อาจารย์ 1 ระดับ 3
2538 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม อาจารย์ 1 ระดับ 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล