กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายนิวัฒน์ จันทร์จิตวิริยะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0871957503
อีเมล์ : niwatBanrai18@gmail
ที่อยู่ :
2/2 หมู่ 2 ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2517 ประถมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนสินหมิ่น
2520 ประถมศึกษา ปีที่ 7 โรงเรียนจ่านกร้อง
2525 มัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
2527 อนุปริญญา/ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูชั้นสูง วิทยาลัยครู พิบูลสงคราม พิษณุโลก
2530 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล