กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอัจฉรา ชำนาญจิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0844916414
อีเมล์ : achara2159@gmail.com
ที่อยู่ :
14/2 หมู่ 1 ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ.2542 ปริญญาตรี/คบ. สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม/วิทยาศาสตร์ทั่วไป
พ.ศ.2545 ปริญญาโท/ศษ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง/บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 ธ.ค. 2542 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา อาจารย์ 1 ระดับ 3
15 พ.ค. 2551 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม ครู
25 พ.ค. 2553 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล