กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายจรัล งามสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0895624792
อีเมล์ : jaral.aew_ng@windowslive.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2537- 2554 โรงเรียนพิไกรวิทยา ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 อาจารย์1 ระดับ3
2554-ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล