กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางพรธนาวดี เพ็ชรมุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0956355693
อีเมล์ : Na-2509@Hotmail.com
ที่อยู่ :
71/16 หมู่ 3 ถนนโพธาราม ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ปริญญาโท/การศึกษามหาบัณฑิต(กศม.) มหาวิทยาลัยนเรศวร/หลักสูตรและการสอน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2532-2534 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร อาจารย์1 ระดับ3
2534-2542 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ อาจารย์ 2 ระดับ7
2542-2557 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ครู อันดับคศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล