คำสั่ง
คำสั่งคณะกรรมการกลุ่มสาระ 1/2566
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 66
คำสั่งสอนพนักงานราชการ 1/2566
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 66
คำสั่งสอนครู 1/2566
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 66
คำสั่งครูที่ปรึกษา 1/2566
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 66
คำสั่งออนไลน์ สิงหาคม 64
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 64
คำสั่งจัดการเรียนการสอน On Line ๑ ก.ย. ๖๔-๑๐ ก.ย. ๖๔
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งครูเวรปฎิบัติหน้าที่ประจำวัน (แก้ไข)
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 64
คำสั่งจัดการเรียนการสอน Online ,Onhand ๒-๑๓ ส.ค.๖๔
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 64
คำสั่งกลุ่มบริหารงานการเงิน
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 64
คำสั่งกลุ่มบริหารงานทั่วไป
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 64
คำสั่งกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 64
คำสั่งกลุ่มบริหารงานบุคคล
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 64
คำสั่งกลุ่มบริหารงานวิชาการ
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 64
ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 64
คำสั่งสอนออนไลน์ 9-16 ก.ค. 64
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 64
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินหลักสูตรระยะสั้น
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 64
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 64
คำสั่งสอนชดเชย 64
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 64
คำสั่งคณะกรรมการมอบตัว และรายงานตัวนักเรียน ม.1 , ม.4
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 63
คำสั่งครูที่ปรึกษา 2563
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 63