งานบริหารงานบุคคล
ประกาศเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานครู บุคลากร
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 65
เกียรติบัตร ผลงาน นักเรียน ครู โรงเรียน ผู้บริหาร
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 65
ผลงาน นักเรียน ครู โรงเรียน ผู้บริหาร ๒๕๖๓-๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 65
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนรางวัลคุณภาพ ScQA
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 65
Infographice การบริหารงานโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 65
Model การบริหารโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สู่ความสำเร็จ
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 65
๖ กลยุทธสู่ความสำเร็จ การบริหารงานโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 65
แบบประเมินผลการปฎิบัติงานตาม ว23
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 65
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 64
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 64
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 64
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ)
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 64
การปรับสถานที่ทำงาน (Wfh)ครู บุคลากร เดือนสิงหาคม
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 64
เกณฑ์ประเมินผลการทำงานบุคลากรการศึกษา
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 64
บันทีกข้อตกลง MOU การยกผลสััมฤทธิ์ทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 64
การปรับสถานที่่ทำงาน ครูและบุคลากรการศึกษา
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 64
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากร
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 64
บันทึกข้อความ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 64
คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 64
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 64