งานแผนงาน
โครงการตามแผน ปี 65
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 65
บันทึกขอจัดซื้อจัดจ้าง
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 65
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 65
แบบฟอร์มโครงการ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 65
แบบฟอร์มกิจกรรม ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 65
โครงการตามแผน ปี 64
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 65
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีการศึกษา 2564(แบบ ตสน.)
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 65
ส่วนนำแบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 64
บันทึกขอปรับแผนโครงการ
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 63
แบบประเมินผลการดำเนินโครงการ
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 62