งานวิชาการ
รายงานผลโอเน็ต 61 (สพม.3) (อ่าน 95) 22 ก.ค. 62
ตารางสอนครู 1-2562 (อ่าน 122) 20 ก.ค. 62
ตารางสอน 2-2561 (อ่าน 93) 05 ก.ค. 62
ตารางสอน 1-2561 (อ่าน 87) 05 ก.ค. 62
แบบฟอร์ม ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 153) 27 มิ.ย. 62
เครื่องมือประเมินการอ่าน 1-2561 (อ่าน 391) 21 มิ.ย. 61
คำชี้แจงการประเมินการอ่าน 1-2561 (อ่าน 413) 21 มิ.ย. 61
ตัวอย่างเอกสารหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ (อ่าน 625) 19 มี.ค. 61
ตัวชี้วัดและสาระแกนกลางภูมิศาสตร์ 60 (อ่าน 530) 14 มี.ค. 61
ตัวชี้วัดและสาระแกนกลางคณิตศาสตร์ 60 (อ่าน 574) 14 มี.ค. 61
ตัวชี้วัดและสาระแกนกลางวิทยาศาสตร์ 60 (อ่าน 427) 14 มี.ค. 61
กรอกคะแนนข้อสอบมาตรฐานกลาง 60 ม. 2 (อ่าน 434) 14 มี.ค. 61
แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง 60 (อังกฤษ ม.1) (อ่าน 249) 14 มี.ค. 61
แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง 60 (สังคม ม.1) (อ่าน 219) 14 มี.ค. 61
แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง 60 (วิทย์ ม.1) (อ่าน 235) 14 มี.ค. 61
แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง 60 (ไทย ม.1) (อ่าน 200) 14 มี.ค. 61
แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง 60 (คณิตม.1) (อ่าน 242) 14 มี.ค. 61
ตารางเรียน 2 ปี 2560 (อ่าน 623) 13 พ.ย. 60
ตารางสอน 2 ปี 2560 (อ่าน 539) 13 พ.ย. 60
ตารางสอนครู (อ่าน 632) 20 พ.ค. 60
ตารางเรียนนักเรียน (อ่าน 620) 20 พ.ค. 60
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง(SAR) (อ่าน 804) 24 มี.ค. 60
ดูผลการเรียน (อ่าน 1043) 20 มี.ค. 60
เช็คเวลาเรียน ปพ.นักเรียนปีการศึกษา 2/59 (อ่าน 649) 17 มี.ค. 60
ตัวอย่างปก ปพ.5 (อ่าน 964) 17 มี.ค. 60
คะแนน 20 % ข้อสอบกลาง ม.1 (อ่าน 600) 15 มี.ค. 60
คะแนน 20 % ข้อสอบกลาง ม.2 (อ่าน 536) 15 มี.ค. 60
แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง ม.1 (อ่าน 771) 09 มี.ค. 60
แบบกรอกคะแนนข้อสอบกลาง ม.2 (อ่าน 665) 09 มี.ค. 60
กระดาษคำตอบแบบฝน (อ่าน 626) 07 มี.ค. 60
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 / 2559 (อ่าน 660) 10 พ.ย. 59
ตัวชี้วัดต้องรู้ ควรรู้ (อ่าน 704) 07 พ.ย. 59
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 635) 07 พ.ย. 59
power point สะเต็มศึกษา (อ่าน 616) 07 พ.ย. 59
แบบ วก.01 ขออนุมัติ 0 ร ม.ส. ม.ผ. (อ่าน 665) 10 ต.ค. 59
แผนการสอนแบบเต็ม (อ่าน 1350) 21 มิ.ย. 59
ตารางสอนครู 1/2559 (อ่าน 815) 03 มิ.ย. 59
ตารางเรียนนักเรียนปี 1/2559 (อ่าน 808) 03 มิ.ย. 59
รายชื่อนักเรียน 59 (อ่าน 858) 03 มิ.ย. 59
แบบฟอร์มประมวลผลรายวิชา (อ่าน 889) 29 พ.ค. 59