ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินปฏิบัติงาน 2558
กำหนดวันเปิดปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558
            ภาคเรียนที่ 1              วันเปิดภาคเรียน                      18  พฤษภาคม  2558
                                                วันปิดภาคเรียน                       11  ตุลาคม  2558
            ภาคเรียนที่ 2              วันเปิดภาคเรียน                      26  ตุลาคม  2558
                                                วันปิดภาคเรียน                       31  มีนาคม  2559
 
ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม                                             ปีการศึกษา 2558
                                               เดือน  พฤษภาคม   2558
 

สัปดาห์ที่

วันที่

รายการปฏิบัติงาน/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

 

11

 

 

12

15

 

15

 

15

 

15

คณะครูทุกท่านเริ่มลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ รับตารางสอน และประชุมครู 

ส่งโครงการสอน / แผนการสอน

ประชุมครูประจำเดือน

นักเรียนทุกระดับชั้นรับสมุด หนังสือและอุปกรณ์การเรียน

นักเรียนทุกระดับชั้นลงทะเบียน รับตารางเรียน ชำระเงิน ทำความสะอาดห้องเรียน

ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 

 

ลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียน 0  ร  มส และ มผ ครั้งที่ 1

ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายวิชาการ

 

 

ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายวิชาการ คณะครูทุกท่าน

 

ฝ่ายวิชาการ ครูที่ปรึกษา งานทะเบียนนักเรียน งานการเงิน

ฝ่ายวิชาการ และงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งานวัดผล ครูประจำวิชา

 

1

18 – 22

21

22

22

เรียน

ประชุมหัวหน้างานวิชาการ

ประชุม อบรมนักเรียนประจำสัปดาห์

ส่งผลการแก้ไขผลการเรียน 0  ร  มส และ มผ ครั้งที่ 1

คณะครูทุกท่าน

ฝ่ายวิชาการ

งานดูแลฯ ครูเวรประจำวัน

งานวัดผล ครูประจำวิชา

 

2

25 – 29

25

 

29

31

เรียน

ลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียน 0  ร  มส และ มผ ครั้งที่ 2

ประชุม อบรมนักเรียนประจำสัปดาห์

วันงดสูบบุหรี่โลก  

คณะครูทุกท่าน

งานวัดผล ครูประจำวิชา

 

งานดูแลฯ ครูเวรประจำวัน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 
 
 
เดือน  มิถุนายน  2558
 
 

สัปดาห์ที่

วันที่

รายการปฏิบัติงาน/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

 

3

1

2 – 5

2

 

4

5

วันวิสาขบูชา

เรียน

ส่งผลการแก้ไขผลการเรียน 0  ร  มส และ มผ ครั้งที่ 2

ประชุมหัวหน้างานวิชาการ

ประชุม อบรมนักเรียนประจำสัปดาห์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คณะครูทุกท่าน

งานวัดผล ครูประจำวิชา

 

ฝ่ายวิชาการ

งานดูแลฯ ครูเวรประจำวัน

 

4

8 – 12

11

12

12

เรียน

กิจกรรมไหว้ครู

ประชุม อบรมประจำสัปดาห์

ประชุมครูประจำเดือน

คณะครูทุกท่าน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

งานดูแลฯ ครูเวรประจำวัน

ฝ่ายบริหาร

5

15 – 19

19

เรียน

ประชุม อบรมประจำสัปดาห์

คณะครูทุกท่าน

งานดูแลฯ ครูเวรประจำวัน

 

 

6

22 – 26

24

25

26

26

เรียน

วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

วันไอโอดีนแห่งชาติ

จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

วันต่อต้านยาเสพติด

คณะครูทุกท่าน

กลุ่มสาระสังคมศึกษา

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระภาษาไทย

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

7

29 – 30

29

เรียน

สำรวจการสอบกลางภาคเรียนที่ 1

คณะครูทุกท่าน

งานวัดผล / ครูผู้สอน

 
 
 
 
 
 
 
เดือน  กรกฎาคม  2558
 

สัปดาห์ที่

วันที่

รายการปฏิบัติงาน/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

 

7

1

1

2 – 3

วันสถาปนาลูกเสือ

เรียน

แข่งขันกีฬาสีภายใน

งานลูกเสือ / เนตรนารี

คณะครูทุกท่าน

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

8

6 – 10

6

 

9

10

เรียน

ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 โดยให้เป็นข้อสอบแบบอัตนัย 70 % 

ประชุมหัวหน้างานวิชาการ

ประชุม อบรมนักเรียนประจำสัปดาห์

คณะครูทุกท่าน

งานวัดผล / ครูผู้สอน /หัวหน้ากลุ่มสาระ

ฝ่ายวิชาการ

งานดูแลฯ ครูเวรประจำวัน

 

 

9

13 – 17

15

 

17

17

เรียน

ส่งตัวข้อสอบเย็บแยกห้องบรรจุซองเรียบร้อย

ประชุมครูประจำเดือน

ประชุม อบรมนักเรียนประจำสัปดาห์

คณะครูทุกท่าน

งานวัดผล/ครูผู้สอน

 

ฝ่ายบริหาร

งานดูแลฯ ครูเวรประจำวัน

 

10

20 –22

22

23 –24

เรียน

หล่อเทียนจำพรรษา

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558

คณะครูทุกท่าน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

งานวัดผล/ครูผู้สอน

 

11

27–29

29

30

31

เรียน

แห่เทียนจำพรรษา

วันอาสาฬหบูชา

วันเข้าพรรษา

คณะครูทุกท่าน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 
 
 
 
 
 
 
เดือน  สิงหาคม  2557
 

สัปดาห์ที่

วันที่

รายการปฏิบัติงาน/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

 

12

3 – 7

6

7

8

เรียน

ประชุมหัวหน้างานวิชาการ

ประชุม อบรมนักเรียนประจำสัปดาห์

วันก่อตั้งอาเซียน

คณะครูทุกท่าน

ฝ่ายวิชาการ

งานดูแลฯ ครูเวรประจำวัน

กลุ่มสาระสังคมศึกษา

 

13

10 – 11

12

 

โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 2558,12:33   อ่าน 2872 ครั้ง