ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเสริม มีกล่ำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2519-2527
ชื่อ-นามสกุล : นายเยี่ยม อ่ำทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527-2534
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ ไตต่อผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2534-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิล หิรัญศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542-2544
ชื่อ-นามสกุล : นายไชยวัฒน์ เรืองวาณิชยกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544-2549
ชื่อ-นามสกุล : นายนรินทร์ คงคาสวรรค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี คงเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555 - 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาน โชติมน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558 - ปัจจุบัน