ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือการใช้ Logbook PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.86 MB 67
Logbook Unkown Document ขนาดไฟล์ 902.81 KB 74
สื่อการสอนใบงาน Word Document ขนาดไฟล์ 259.69 KB 293
google calendar Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.22 MB 146
google Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 502
แบบรายงานการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom Meeting) Word Document ขนาดไฟล์ 81.98 KB 251
กลยุทธ์การบริหารสถานคืกษาเพือสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านชองนักเรียน สังกัดสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศคกษา นายมนตรี คงเจริญ ระดับดุษฎีบัณฑิต มหาวทยาลัยนเรศวร 290
ธุรการ
แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66 KB 206
แบบเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.12 KB 233
ขออนุญาตเปลี่ยนผู้อยู่เวร Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 294
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 24.32 KB 287
ขออนุญาตใช้รถยนต์โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 12.37 KB 253
ขออนุมัติเดินทางไปราชการและขออนุญาตใช้รถส่วนตัวเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 117.5 KB 395
แบบเสนอโครงการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 29.85 KB 657
แบบรายงานการประเมินตนเอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 568.5 KB 516
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสอบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ปี 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 417
แบบสรุปกิจกรรม - โครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 680
แบบฟอร์มจัดซื้อ จัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 323
วิชาการ
ตารางสอนนักเรียน2/56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 106.5 KB 299
ตารางสอน(ครู)2/2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 137.5 KB 289
กิจกรรมมินิครอส Word Document ขนาดไฟล์ 182 KB 292
รายงานรายวิชาการสร้างเว็บไซต์ Word Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 5391
รายงานกิจกรรม บูรณาการ ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 22721
รายงาน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 15.84 KB 282
รายชื่อนักเรียน ม ปลาย 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 385.5 KB 305
รายชื่อนักเรียน ม ต้น 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 406 KB 289
ปกแบบทดสอบ 328
บันทีกข้อความการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 523.64 KB 340
เครื่องมือการนิเทศ แบบนิเทศแบบสังเกตชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 95.5 KB 1777
บันทึกข้อความขอรับการนิเทศแบบสังเกตการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 128.5 KB 288
แบบพิมพ์ตารางสอน ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 187.5 KB 367
รายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 333 KB 299
กิจการนักเรียน
โครงการบำเพ็ญประโยชน์ ม.4 Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 98
แบบสรุปงานอาเซียน(บูรณาการ) Word Document ขนาดไฟล์ 182.9 KB 266
คู่มือการจัดเก็บข้อมูล Data Management Center Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.16 MB 318
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.16 MB 561