ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือการใช้ Logbook PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.86 MB 5
Logbook Unkown Document ขนาดไฟล์ 902.81 KB 6
สื่อการสอนใบงาน Word Document ขนาดไฟล์ 259.69 KB 226
google calendar Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.22 MB 81
google Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 413
แบบรายงานการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom Meeting) Word Document ขนาดไฟล์ 81.98 KB 134
กลยุทธ์การบริหารสถานคืกษาเพือสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านชองนักเรียน สังกัดสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศคกษา นายมนตรี คงเจริญ ระดับดุษฎีบัณฑิต มหาวทยาลัยนเรศวร 235
ธุรการ
แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66 KB 151
แบบเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.12 KB 177
ขออนุญาตเปลี่ยนผู้อยู่เวร Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 233
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 24.32 KB 238
ขออนุญาตใช้รถยนต์โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 12.37 KB 190
ขออนุมัติเดินทางไปราชการและขออนุญาตใช้รถส่วนตัวเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 117.5 KB 331
แบบเสนอโครงการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 29.85 KB 593
แบบรายงานการประเมินตนเอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 568.5 KB 382
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสอบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ปี 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 367
แบบสรุปกิจกรรม - โครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 585
แบบฟอร์มจัดซื้อ จัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 259
วิชาการ
ตารางสอนนักเรียน2/56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 106.5 KB 225
ตารางสอน(ครู)2/2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 137.5 KB 228
กิจกรรมมินิครอส Word Document ขนาดไฟล์ 182 KB 231
รายงานรายวิชาการสร้างเว็บไซต์ Word Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 5159
รายงานกิจกรรม บูรณาการ ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 20536
รายงาน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 15.84 KB 227
รายชื่อนักเรียน ม ปลาย 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 385.5 KB 241
รายชื่อนักเรียน ม ต้น 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 406 KB 238
ปกแบบทดสอบ 231
บันทีกข้อความการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 523.64 KB 279
เครื่องมือการนิเทศ แบบนิเทศแบบสังเกตชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 95.5 KB 894
บันทึกข้อความขอรับการนิเทศแบบสังเกตการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 128.5 KB 231
แบบพิมพ์ตารางสอน ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 187.5 KB 275
รายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 333 KB 248
กิจการนักเรียน
โครงการบำเพ็ญประโยชน์ ม.4 Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 45
แบบสรุปงานอาเซียน(บูรณาการ) Word Document ขนาดไฟล์ 182.9 KB 215
คู่มือการจัดเก็บข้อมูล Data Management Center Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.16 MB 249
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.16 MB 492