ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือการใช้ Logbook PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.86 MB 20
Logbook Unkown Document ขนาดไฟล์ 902.81 KB 27
สื่อการสอนใบงาน Word Document ขนาดไฟล์ 259.69 KB 239
google calendar Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.22 MB 99
google Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 426
แบบรายงานการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom Meeting) Word Document ขนาดไฟล์ 81.98 KB 153
กลยุทธ์การบริหารสถานคืกษาเพือสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านชองนักเรียน สังกัดสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศคกษา นายมนตรี คงเจริญ ระดับดุษฎีบัณฑิต มหาวทยาลัยนเรศวร 249
ธุรการ
แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66 KB 158
แบบเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.12 KB 189
ขออนุญาตเปลี่ยนผู้อยู่เวร Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 240
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 24.32 KB 250
ขออนุญาตใช้รถยนต์โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 12.37 KB 202
ขออนุมัติเดินทางไปราชการและขออนุญาตใช้รถส่วนตัวเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 117.5 KB 344
แบบเสนอโครงการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 29.85 KB 609
แบบรายงานการประเมินตนเอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 568.5 KB 465
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสอบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ปี 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 377
แบบสรุปกิจกรรม - โครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 594
แบบฟอร์มจัดซื้อ จัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 268
วิชาการ
ตารางสอนนักเรียน2/56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 106.5 KB 242
ตารางสอน(ครู)2/2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 137.5 KB 240
กิจกรรมมินิครอส Word Document ขนาดไฟล์ 182 KB 248
รายงานรายวิชาการสร้างเว็บไซต์ Word Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 5238
รายงานกิจกรรม บูรณาการ ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 21676
รายงาน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 15.84 KB 238
รายชื่อนักเรียน ม ปลาย 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 385.5 KB 254
รายชื่อนักเรียน ม ต้น 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 406 KB 247
ปกแบบทดสอบ 245
บันทีกข้อความการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 523.64 KB 289
เครื่องมือการนิเทศ แบบนิเทศแบบสังเกตชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 95.5 KB 1332
บันทึกข้อความขอรับการนิเทศแบบสังเกตการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 128.5 KB 242
แบบพิมพ์ตารางสอน ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 187.5 KB 287
รายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 333 KB 259
กิจการนักเรียน
โครงการบำเพ็ญประโยชน์ ม.4 Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 57
แบบสรุปงานอาเซียน(บูรณาการ) Word Document ขนาดไฟล์ 182.9 KB 225
คู่มือการจัดเก็บข้อมูล Data Management Center Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.16 MB 270
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.16 MB 507