ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สื่อการสอนใบงาน Word Document ขนาดไฟล์ 259.69 KB 221
google calendar Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.22 MB 75
google Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 387
แบบรายงานการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom Meeting) Word Document ขนาดไฟล์ 81.98 KB 127
กลยุทธ์การบริหารสถานคืกษาเพือสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านชองนักเรียน สังกัดสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศคกษา นายมนตรี คงเจริญ ระดับดุษฎีบัณฑิต มหาวทยาลัยนเรศวร 232
ธุรการ
แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66 KB 144
แบบเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.12 KB 169
ขออนุญาตเปลี่ยนผู้อยู่เวร Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 225
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 24.32 KB 229
ขออนุญาตใช้รถยนต์โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 12.37 KB 183
ขออนุมัติเดินทางไปราชการและขออนุญาตใช้รถส่วนตัวเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 117.5 KB 324
แบบเสนอโครงการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 29.85 KB 587
แบบรายงานการประเมินตนเอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 568.5 KB 376
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสอบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ปี 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 357
แบบสรุปกิจกรรม - โครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 578
แบบฟอร์มจัดซื้อ จัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 253
วิชาการ
ตารางสอนนักเรียน2/56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 106.5 KB 220
ตารางสอน(ครู)2/2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 137.5 KB 225
กิจกรรมมินิครอส Word Document ขนาดไฟล์ 182 KB 225
รายงานรายวิชาการสร้างเว็บไซต์ Word Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 5123
รายงานกิจกรรม บูรณาการ ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 20037
รายงาน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 15.84 KB 222
รายชื่อนักเรียน ม ปลาย 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 385.5 KB 235
รายชื่อนักเรียน ม ต้น 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 406 KB 232
ปกแบบทดสอบ 225
บันทีกข้อความการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 523.64 KB 274
เครื่องมือการนิเทศ แบบนิเทศแบบสังเกตชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 95.5 KB 592
บันทึกข้อความขอรับการนิเทศแบบสังเกตการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 128.5 KB 226
แบบพิมพ์ตารางสอน ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 187.5 KB 268
รายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 333 KB 240
กิจการนักเรียน
โครงการบำเพ็ญประโยชน์ ม.4 Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 39
แบบสรุปงานอาเซียน(บูรณาการ) Word Document ขนาดไฟล์ 182.9 KB 209
คู่มือการจัดเก็บข้อมูล Data Management Center Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.16 MB 242
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.16 MB 483