ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ธุรการ
แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66 KB 48459
แบบเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 172.12 KB 48576
ขออนุญาตเปลี่ยนผู้อยู่เวร Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 48183
ใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 24.32 KB 48211
ขออนุญาตใช้รถยนต์โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 12.37 KB 48382
ขออนุมัติเดินทางไปราชการและขออนุญาตใช้รถส่วนตัวเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 117.5 KB 48192
แบบเสนอโครงการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 29.85 KB 48591
แบบรายงานการประเมินตนเอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 568.5 KB 48221
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสอบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ปี 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.84 MB 48350
แบบสรุปกิจกรรม - โครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 49796
แบบฟอร์มจัดซื้อ จัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 48210
วิชาการ
ต.2ก-2563-1ม.1.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 68.5 KB 48592
>ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 48292
ตารางสอนนักเรียน2/56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 106.5 KB 48392
ตารางสอน(ครู)2/2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 137.5 KB 48404
กิจกรรมมินิครอส Word Document ขนาดไฟล์ 182 KB 48274
รายงานรายวิชาการสร้างเว็บไซต์ Word Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 49389
รายงานกิจกรรม บูรณาการ ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 49751
รายงาน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 15.84 KB 48312
รายชื่อนักเรียน ม ปลาย 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 385.5 KB 48579
รายชื่อนักเรียน ม ต้น 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 406 KB 48397
ปกแบบทดสอบ 48570
บันทีกข้อความการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 523.64 KB 48266
เครื่องมือการนิเทศ แบบนิเทศแบบสังเกตชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 95.5 KB 48490
บันทึกข้อความขอรับการนิเทศแบบสังเกตการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 128.5 KB 48184
แบบพิมพ์ตารางสอน ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 187.5 KB 48428
รายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 333 KB 48590
กิจการนักเรียน
โครงการบำเพ็ญประโยชน์ ม.4 Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 48518
แบบสรุปงานอาเซียน(บูรณาการ) Word Document ขนาดไฟล์ 182.9 KB 48203
คู่มือการจัดเก็บข้อมูล Data Management Center Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.16 MB 48318
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.16 MB 48219
อื่นๆ
คู่มือการใช้ Logbook PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.86 MB 48422
Logbook Unkown Document ขนาดไฟล์ 902.81 KB 48536
สื่อการสอนใบงาน Word Document ขนาดไฟล์ 259.69 KB 48323
google calendar Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.22 MB 48547
google Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.22 MB 48477
แบบรายงานการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom Meeting) Word Document ขนาดไฟล์ 81.98 KB 48437
กลยุทธ์การบริหารสถานคืกษาเพือสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านชองนักเรียน สังกัดสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศคกษา นายมนตรี คงเจริญ ระดับดุษฎีบัณฑิต มหาวทยาลัยนเรศวร 48544