ครูอนันต์ บัวเพ็ง
ปพ.5 วิชาเคมี ชั้นมัธยมศ๊กษาปีที่4/1