ครูดารารัตน์ รื่นรส
ใบกิจกรรม เรื่อง การทดลองสุ่ม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.22 KB
ใบงาน เรื่อง กราฟกับการนำไปใช้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 531.5 KB
ใบงาน เรื่อง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32 KB
ใบงาน เรื่อง การแจกแจงปกติ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.5 KB
ใบงาน เรื่อง การแจกแจงปกติและเส้นโค้งปกติ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.5 KB
ใบงาน เรื่อง การทดลองสุ่ม แซมเปิลสเปซ และเหตุการณ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.5 KB
ใบงาน เรื่อง การประมาณค่าวิธีกำลังสองน้อยสุด
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.5 KB
ใบงาน เรื่อง การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47 KB
ใบงาน เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.39 KB
ใบงาน เรื่อง การหาอนุพันธ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.5 KB
ใบงาน เรื่อง ความคล้ายกับการนำไปใช้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ใบงาน เรื่อง ความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29 KB
ใบงาน เรื่อง ค่าเฉลี่ย มธยฐาน ฐานนิยม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.5 KB
ใบงาน เรื่อง ปฏิยานุพันธ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.5 KB
ใบงาน เรื่อง ปริพันธ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.5 KB
ใบงาน เรื่อง ปริมตารของปริซึม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.5 KB
ใบงาน เรื่อง ลำดับ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.5 KB
ใบงาน เรื่อง ลิมิต
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.96 KB
ใบงาน เรื่อง ลิมิตของลำดับ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 20.26 KB
ใบงาน เรื่อง สัญญลักษณ์แทนการบวก
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 203 KB
ใบงาน เรื่อง อนุพันธ์ฟังก์ชันประกอบ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27 KB
ใบงาน เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 459.5 KB