ครูศรีนวล หลวงแนม
ส่งปพ.5ภาคเรียนที่2วิชาคณิตม.4/1
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 714.91 KB
ปพ5ภาคเรียนที่ 2/2562วิชาคณิตศาสตร์ 4ม.2/4
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 711.71 KB
ปพ.5ภาคเรียนที่2/2562รายวิชาคณิตศาสตร์8
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 714.25 KB
ปพ.5ภาคเรียนที่ 2/2562รายวิชาคณิตศาสตร์8
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 715.02 KB
ปพ.5ภาคเรียนที่ 2/2562รายวิชาคณิตศาสตร์8ม.4/2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 715.02 KB
ปพ.5ภาคเรียนที่2/2562รายวิชาคณิตศาสตร์8ม.4/1
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 714.25 KB
ปพ.5ภาคเรียนที่2/2562รายวิชาคณิตศาสตร์8ม.4/3
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 707.2 KB
ปพ.5ภาคเรียนที่2/2562รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม2ม.4/1
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 714.34 KB
ปพ.5ภาคเรียนที่2/2562รายวิชาคณิตสาสตร์เพิ่มเติม2ม.4/2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 715.14 KB
คำอธิบายภาคเรียนที่2/2562รายวิชาคณิตศาสตร์8ม.2/4
คำอธิบายภาคเรียนที่2/2562รายวิชาคณิตศาสตร์8ม.4/1ม.4/2ม.4/3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.13 KB
คำอธิบายภาคเรียนที่2/2562รายวิชาคณิตศาสตร์4ม.2/4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.11 KB
คำอธิบายภาคเรียนที่2/2562รายวิชาคณิตศาสตร์4ม.2/4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.11 KB
คำอธิบายภาคเรียนที่2/2562รายวิชาคณฺตศาสตร์เพิ่มเติม2 ม.4/1 ม.4/2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 715.14 KB