ครูอุดร ขำคม
ปพ.5 ม.3/1
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 702.56 KB
ปพ.5พต ม.3/2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 701.63 KB
ปพ.5พต ม.3/3
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 702.16 KB
ปพ.5 ม.3/4
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 700.08 KB
ปพ.5 ม.5/1
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 701.75 KB
ปพ.5 ม.5/2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 704.48 KB
ปพ.5 ม.5/3
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 695.53 KB
ปพ.5 พต ม.3/1
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 702.63 KB
ปพ.5 พต ม.3/4
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 699.99 KB
ปพ.5 ม.5/1 - 1-62
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 698.71 KB
ปพ.5 ม.5/2 -1-62
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 689.5 KB
ปพ.5 ม.5/3-1-62
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 693.31 KB
ปพ.5 พต ม.3/1-1-62
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 699.71 KB
ปพ.5 พต ม.3/2-1-62
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 698.5 KB
ปพ.5 พต ม.3/3-1-62
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 699.05 KB
ปพ.5 พต ม.3/4-1-62
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 699.01 KB
ปพ.5 ม.3/1-1-62
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 699.87 KB
ปพ.5 พื้นฐาน ม.3/2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 716.73 KB
ปพ.5 พื้นฐาน ม.3/3
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 716.01 KB
ปพ.5เพิ่มเติม ม.3/1
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 837.2 KB
ปพ.5 เพิ่มเติม ม.3/2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 715.87 KB
ปพ.5 เพิ่มเติม ม.3/3
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 718.34 KB
ปพ.5 เพิ่มเติม ม.3/4
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 715.47 KB
ปพ.5 พื้นฐาน ม.5/1
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 716.51 KB
ปพ.5 พื้นฐาน ม.5/2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 717.98 KB
ปพ.5 พื้นฐาน ม.5/3
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 711.06 KB
คำอธิบายรายวิชา ค 23101
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.53 KB
คำอธิบายรายวิชา ค 23201
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.34 KB
คำอธิบายรายวิชา 32101
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.62 KB