กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
เครื่องมือการประเมินมาตรฐาน ๑
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.5 KB
เครื่องมือการประเมินมาตรฐาน ๒
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.5 KB
เครื่องมือการประเมินมาตรฐาน ๓
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37 KB
เครื่องมือการประเมินมาตรฐาน ๓
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37 KB
เครื่องมือการประเมินมาตรฐาน ๔
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.5 KB
เครื่องมือการประเมินมาตรฐาน ๕
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94 KB
เครื่องมือการประเมินมาตรฐาน ๕
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94 KB
เครื่องมือการประเมินมาตรฐาน ๖
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38 KB
เครื่องมือการประเมินมาตรฐาน ๗
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.5 KB
เครื่องมือการประเมินมาตรฐาน ๗
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.5 KB
เครื่องมือการประเมินมาตรฐาน ๘
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.5 KB
เครื่องมือการประเมินมาตรฐาน ๙
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30 KB
เครื่องมือการประเมินมาตรฐาน ๑๐
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.5 KB
เครื่องมือการประเมินมาตรฐาน ๑๑
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.5 KB
เครื่องมือการประเมินมาตรฐาน ๑๒
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49 KB
เครื่องมือการประเมินมาตรฐาน ๑๓
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.5 KB
เครื่องมือการประเมินมาตรฐาน ๑๔
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.5 KB
เครื่องมือการประเมินมาตรฐาน ๑๕
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.5 KB
สรุปผลการประเมิน ๑
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.5 KB
สรุปผลการประเมิน ๒
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.5 KB
สรุปผลการประเมิน ๓
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.5 KB
สรุปผลการประเมิน ๔
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.5 KB
สรุปผลการประเมิน ๕
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50 KB
สรุปผลการประเมิน ๖
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.5 KB
สรุปผลการประเมิน ๗
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47 KB
สรุปผลการประเมิน ๘
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.5 KB
สรุปผลการประเมิน ๙
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40 KB
สรุปผลการประเมิน ๑๐
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58 KB
สรุปผลการประเมิน ๑๑
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39 KB
สรุปผลการประเมิน ๑๒
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42 KB
สรุปผลการประเมิน ๑๓
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.5 KB
สรุปผลการประเมิน ๑๔
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33 KB
สรุปผลการประเมิน ๑๕
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36 KB
ตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการกับนโยบาย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 218 KB
แบบวิเคราะห์มาตรฐานที่ 1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68 KB
แบบวิเคราะห์มาตรฐานที่ 2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77 KB
แบบวิเคราะห์มาตรฐานที่ ๓
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57 KB
แบบวิเคราะห์มาตรฐานที่ ๔
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.5 KB
แบบวิเคราะห์มาตรฐานที่ ๕
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.5 KB
แบบวิเคราะห์มาตรฐานที่ ๗
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.5 KB
แบบวิเคราะห์มาตรฐานที่ ๘
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.5 KB
แบบวิเคราะห์มาตรฐานที่ ๙
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38 KB
แบบวิเคราะห์มาตรฐานที่ ๑๐
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.5 KB
แบบวิเคราะห์มาตรฐานที่ ๑๑
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.5 KB
แบบวิเคราะห์มาตรฐานที่ ๑๒
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51 KB
แบบวิเคราะห์มาตรฐานที่ ๑๓
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.5 KB
แบบวิเคราะห์มาตรฐานที่ ๑๔
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.5 KB
แบบวิเคราะห์มาตรฐานที่ ๑๕
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.5 KB