กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ผลการสอบ O Net
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ผลการสอบ O Net 44
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.6 KB
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.12 MB