วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์
พันธกิจ / เป้าหมาย / แผนงาน

1. วิสัยทัศน์  (Vision)

          ภายในปี 2564 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพระดับโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

 

2. พันธกิจ  (Mission)

1. ร่วมมือกับทุกภาคีพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานชาติ

2. พัฒนานักเรียนทั้งด้านความรู้  ทักษะ สมรรถนะและเจตคติ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามแนวทางการจัดการศึกษาปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล รักและธำรงรักษาวัฒนธรรมไทย น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

3. ส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้มุ่งเน้นการคิด การใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาความสามารถรายบุคคล ทั้งการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การประมวลวิเคราะห์ สร้างทางเลือกตัดสินใจ การนำเสนอผลการศึกษา และการนำผลการศึกษานำไปประยุกต์ใช้

4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การการมีจิสาธารณะ ในโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดสารเสพติดและอบายมุข โรงเรียนแกนนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสวนพฤกศาสตร์

5. สร้างเสริมความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจนักเรียนให้มีความพร้อมในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในอนาคต

6. พัฒนาบุคลากรทั้งด้านความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานอื่นที่มอบหมาย โดยเน้นสร้างค่านิยมองค์กรทียึดมั่นในการทำงานทุกภาคส่วนอย่างมี คุณภาพ และมีความรัก ความสามัคคี กัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำงานร่วมกันเป็นทีม

7. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตามความสนใจความถนัดของนักเรียน และเพื่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 

3. ตัวชี้วัด  ( Indicater )

1. มีภาคีร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา ดานนักเรียน ด้านครู ด้านการบริหาร และด้านการส่งเสริมการศึกษา ด้านละไม่น้อยกว่า 3 แหล่ง  โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานระดับชาติ

2. นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3  มีผลการประเมินนักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความรักและธำรงรักษาวัฒนธรรมไทยผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  ของนักเรียนทั้งหมด มีผลการประเมินนักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของนักเรียนทั้งหมด

3. มีผลการประเมินนักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงถึงพฤติกรรมของทักษะด้านการคิด และด้านใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การประมวลวิเคราะห์ สร้างทางเลือกตัดสินใจ การนำเสนอผลการศึกษา และการนำผลการศึกษานำไปประยุกต์ใช้ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของนักเรียนทั้งหมด

4. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่าน  นักเรียนร้อยละ 90 มีการร่วมกิจกรรมมีจิสาธารณะมีปริมาณงานผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กำหนด นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดสารเสพติดและอบายมุข และกิจกรรมโรงเรียนแกนนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ได้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนสวนพฤกศาสตร์

5. นักเรียนร้อยละ 90 มีร่างกายสมบูรณ์และจิตใจดี นักเรียนให้มีความพร้อมในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในอนาคต

6. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานอื่นที่มอบหมาย มีผลการประเมินประสิทธิภาพในระดับดีมาก คิดเห็นร้อยละ 100  มีค่านิยมองค์กรทียึดมั่นในการทำงานทุกภาคส่วนอย่างมี คุณภาพ และมีความรัก ความสามัคคี กัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำงานร่วมกันเป็นทีม ปรากฏเป็นพฟติกรรมที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างสม่ำเสมอในการเข้าร่วมกิจกรรมและการปฏิบัติงานทุกครั้ง

7. นักเรียนร้อยละ 100 ของจำนวนทั้งหมด ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความสนใจความถนัดของนักเรียน และเพื่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ


4. กลยุทธ์  (Strategy)

 1. พัฒนาผู้เรียนด้านสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

 2. พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  และโรงเรียนสีขาว

 3. พัฒนาผู้เรียนด้านการแสวงหาความรู้ รักเรียนรู้ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

            4. พัฒนาผู้เรียนด้านความสามารถในการคิด และใฝ่เรียนรู้

            5. พัฒนาทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

            6. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

            7. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานครู และบุคลากร และกรรมการสถานศึกษา

            8. พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ และการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา และระบบประกันคุณภาพการศึกษา

            9. สร้างเสริมอัตักษณ์ นโยบาย  (โรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์  โรงเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนมาตรฐานสากล  กิจกรรม ทู บี นัมเบอร์วัน  โรงเรียนวิถีพุทธ)