วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์ / กลยุทธ์
วิสัยทัศน์
     ภายในปี 2564 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพระดับโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

พันธกิจ
มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องปฏิบัติ  เพื่อสนองวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  ดังนี้
      1. ร่วมมือกับทุกภาคีพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานชาติ
      2. จัดหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล
      3. จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการการใช้ห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายและส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านและมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล
      4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ สมรรถนะและเจตคติ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพตามความสนใจความถนัดของนักเรียน และเพื่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
      5. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ
      6. มีการบริหารงบประมาณอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
      7. พัฒนาสภาพแวดล้อม  สื่อ  แหล่งเรียนรู้  อาคารสถานที่  และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาเต็มศักยภาพ
เป้าประสงค์
     เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมจึงกำหนดเป้าประสงค์ ดังนี้
     1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย  มีคุณภาพ  และได้รับโอกาสในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
     2. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นมีทักษะที่เหมาะสม และทำงานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
     3. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ
     4. สถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  และพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
     5. สถานศึกษาเน้นการทำงานแบบบูรณาการ  การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
     6. โรงเรียนมีผลการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์
     1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
     2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
     3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
     4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
     5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     6. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ