ปรัชญา ค่่านิยมองค์กร
ปรัชญา
การศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพสูงสุดของปัจเจกบุคคล