ปรัชญา / คติพจน์ /คำขวัญ / อักษรย่อ
ปรัชญา
การศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพสูงสุดของปัจเจกบุคคล
คติพจน์
อตฺตานํ  ทมยนฺติ  ปณฺฑิตา   “บัณฑิตย่อมฝึกตน”

คำขวัญ
สะอาดกาย  สะอาดใจ  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  ดูแลสังคม
อักษรย่อ
บ.พ.