ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

     โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจำตำบล  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 38 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 102 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย บนเนื้อที่ 30 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งสู่มาตรฐานสากล โดยให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพเพื่อเป็นพลโลก มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้เยาวชนของชาติเป็นผู้ที่เก่ง ดี และดำรงชีพอยู่อย่างมีความสุข ซึ่งโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม มีเขตพื้นที่บริการการศึกษา 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านไร่ ตำบลบ้านซ่าน และตำบลราวต้นจันทร์

ประวัติโรงเรียน
     โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2519 ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2519  และเปิดทำการเรียนการสอนเป็นวันแรก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2519 และตั้งชื่อว่า “โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม”
โดยมีนายเสริม มีกล่ำ เป็นครูใหญ่ มีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 39 คน มีครูฝ่ายปฏิบัติการ 2 คน คือ นางสาวปราณี กล่อมฤทธิ์ และนายเลิศ ทองเหลือง โดยเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นระดับเดียว และต่อมาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2536 โรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก โดยมีนายสุเทพ ไตต่อผล เป็นอาจารย์ใหญ่
     ปัจจุบันโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 503 คน มีบุคลากรสายบริหาร จำนวน 2 คน บุคลากรสายการสอน  จำนวน 32 คน พนักงานราชการ จำนวน 4 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 คน ครูธุรการ จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์  จำนวน 1 คน และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 คน รวมบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 47 คน โดยมีนายประสาน โชติมน
เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 
           โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม มีผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบันทั้งสิ้น 8 คน ดังนี้
                1. นายเสริม มีกล่ำ                     ครูใหญ่                              พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2527
                2. นายเยี่ยม  อ่ำทอง                 ครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่            พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2534
                3. นายสุเทพ  ไตต่อผล              อาจารย์ใหญ่/ผู้อานวยการ     พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2542
                4. นายถวิล  หิรัญศรี                  ผู้อำนวยการ                        พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2544
                5. นายชัยวัฒน์  เรืองวาณิชยกุล   ผู้อำนวยการ                        พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2549
                6. นายนรินทร์  คงคาสวรรค์         ผู้อำนวยการ                       พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2555
                7. นายมนตรี  คงเจริญ                ผู้อำนวยการ                       พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2558
                8. นายประสาน  โชติมน              ผู้อำนวยการ                       พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน