ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตำบลบ้านไร่  สังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

          ประชาชนได้บริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดิน  เป็นจำนวน  ๓๐ ไร่  ๒ งาน  ๑๒ ตารางวา  ซื้อด้วยเงินจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท  ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น ๑ หลัง  เมื่อวันที่  ๒๖พฤษภาคม  ๒๕๑๙  โดยได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ  พ่อค้า  และประชาชน  ใช้เวลาก่อสร้าง ๓ วันจึงแล้วเสร็จ  เปิดเรียนครั้งแรก มีนักเรียนทั้งสิ้น ๓๙ คน  นักเรียนชาย ๑๙  คน นักเรียนหญิง ๑๐ คน

          โรงเรียนได้เปิดสอนเมื่อวันที่    มิถุนายน  ๒๕๑๙  โดยมีนายเสริม  มีกล่ำ  เป็นครูใหญ่

          ปี  พ.ศ. ๒๕๒๐  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน ๑ หลัง  ห้องน้ำ-ห้องส้วม ๑ หลัง ๘ ที่นั่ง  บ้านพักครู ๑ หลัง  บ้านพักนักการภารโรง ๑ หลัง

          ปี  พ.ศ. ๒๕๒๑  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๑ หลัง  บ้านพักครู ๑ หลัง  ห้องน้ำ-ห้องส้วม ๘ ที่นั่ง ๑ หลัง อาคารเรียนแบบ ๑๐๘ ต  จำนวน ๑ หลัง  บ้านพักนักการภารโรง ๑ หลัง

          ปี  พ.ศ. ๒๕๒๒  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง

          ปี  พ.ศ. ๒๕๒๓  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง  แบบ ๒๐๒ ก  สองชั้น

          ปี  พ.ศ. ๒๕๒๔   ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง  แบบ ๒๐๒ ก  สองชั้น

          ปี  พ.ศ. ๒๕๒๗   ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบ ๒๐๔  สองชั้น  ๑ หลัง 

          วันที่    สิงหาคม  ๒๕๒๗  นายเยี่ยม  อ่ำทอง  ได้มารับตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนแทน  นายเสริม  มีกล่ำ

          ปี  พ.ศ. ๒๕๒๘   ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามบาสเกตบอล ๑ หน่วย  และได้ต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียน ๔ ห้องเรียน

          ปี  พ.ศ. ๒๕๒๙   ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน ๑๐๒ / ๒๙  จำนวน ๑ หลัง

          ปี  พ.ศ. ๒๕๓๑   ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ ๓๓  จำนวน ๑ ชุด  บ้านพักนักเรียนจำนวน ๑ หลัง  ราคา ๓๐,๐๐๐ บาท

           ปี  พ.ศ.๒๕๓๓  ได้งบประมาณก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม  จำนวน ๑ หลัง

  ปี  พ.ศ.๒๕๓๕  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ๑๘๐  ล.

จำนวน ๑ หลัง  ถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ. ตต.  จำนวน ๑ ชุด

           ปี  พ.ศ.๒๕๓๖  ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม    ทีนั่ง ชาย ๓ ที่ หญิง ๓ ที่  จำนวน ๑ หลัง

  ปี พ.ศ.๒๕๓๗   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ๑๘๐ ล.  จำนวน ๑ หลัง  และโรงเรียนได้จัดสร้างป้ายโรงเรียนขึ้นใหม่เป็นป้ายหินอ่อน

  ปี พ.ศ.๒๕๓๘  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ๒๑๖ ล. (ปรับปรุง ๒๙ป จำนวน ๑ หลัง  และหอประชุมแบบ ๑๐๐/๒๗  จำนวน  ๑ หลัง

           ปี  พ.ศ.๒๕๓๙  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน

  ระหว่างปี  พ.ศ.๒๕๓๔ – ๒๕๔๒. เป็นช่วงที่นายสุเทพ  ไตต่อผลมาดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียนนี้

  วันที่ ๑๕  มีนาคม  ๒๕๔๒.  นายถวิล  หิรัญศรี  ได้มารับตำแหน่งผู้อำนวยการแทน  นายสุเทพ  ไตต่อผล  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยา  อำเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดิตถ์