ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ม.1/1
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.49 KB
ม.1/2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.83 KB
ม.1/3
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.66 KB
ม.1/4
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.51 KB
ม.2/1
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.15 KB
ม.2/2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.46 KB
ม.2/3
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.8 KB
ม.2/4
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.61 KB
ม.3/1
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.05 KB
ม.3/2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.73 KB
ม.3/3
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.65 KB
ม.3/4
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.03 KB
ม.4/1
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.98 KB
ม.4/2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.08 KB
ม.4/3
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.64 KB
ม.5/1
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.01 KB
ม.5/2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.77 KB
ม.5/3
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.13 KB
ม.6/1
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.63 KB
ม.6/2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.87 KB
ม.6/3
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.45 KB
คำอธิบายรายวิชา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23.84 KB