ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
มูลนิธิปาริชาตบ้านไร่
อาจารย์สิน บุญเกตุ
ผู้เรียบเรียงประวัติ

            มูลนิธิปาริชาตบ้านไร่ มีกำเนิดมาจาก บรรดาลูก-หลาน-เหลน-ลื่อ ของพ่อรอด-แม่เอื้อม บุญเกตุ และพ่อจาม-แม่รัตน์-แม่ลุ่ม บุตรเกตุ   ได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลทักษิณาประทายให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ  ดังกล่าว ดังกล่าวนามแล้ว เมื่อวันศุกร์ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ปีมะเส็ง ตรงกับวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓  อันเป็นวันมาฆบูชา  รวบรวมเงินได้จำนวน  ๓๑๐๐๐ บาท(สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) มอบให้โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม  ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยม  สังกัดกรมสามัญศึกษา  ตั้งแต่เป็นทุนการศึกษา ในชื่อ ทุนพ่อรอด-แม่เอื้อม บุญเกตุ  พ่อจาม-แม่รัตน์-แม่ลุ่ม  บุญเกตุ  หาดอกผลบำรุงการศึกษาของโรงเรียน  โดยใช้แต่ดอกผลที่งอกงามขึ้น     ไม่ใช้เงินต้นทุน เงินบริจาคยังคงอยู่ตลอดไป

            นายมานะ  บุญเกตุ  ได้เชิญชวนมิตรร่วมงาน  เพื่อนร่วมเรียน และมิตรใหม่ มาร่วมบริจาคตั้งทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนนี้อีกหลายทุน อาทิ คุณสมหมาย-คุณบุญชู  ฐิตะฐาน  มิตรร่วมงาน                               พลเอกสายหยุด  เกิดผล  พลอากาศเอกอัมพร  คอนดี เพื่อร่วมเรียนที่โรงเรียนสวรรควิทยาจังหวัดสวรรคโลก    คุณอรพรรณพิลาศ  โอวาทตระกูล  คุณกำจัด  กองมาย  มิตรใหม่  เป็นต้น

          การบริจาคเงินตั้งกองทุนการศึกษาโดย ใช้แต่ดอก ไม่โค่นต้น  เมื่อต้นยังอยู่ก็มีดอกมาให้ได้ดอมดมทุกปี  จึงมีผู้เห็นดีเห็นงาม  เห็นคุณค่า พากันบริจาคเงินตั้งกองทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนนี้มากยิ่งขึ้นทุกปี     เป็นที่น่ายินดีว่า เมื่อวันเสาร์ แรม ๓ ค่ำ เดือน ๙ ปีชวด วันที่๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๙ มียอดเงินรวมกันทุกรายการมากกว่า ๕๐๐๐๐๐ บาท โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม จึงได้เชิญผู้ที่สมควรร่วมบริหารเงินทุน   ประชุมพิจารณา   ยกร่างตราสารมูลนิธิ  เมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๒  ค่ำ เดือน ๑๒ ปีชวด วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๓๙ และดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งมูลนิธิปาริชาตบ้านไร่  ตามระเบียบของทางราชการ  สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  อนุญาตเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๑  เลขอนุญาตที่ ต๑๐๘/๒๕๔๑     และจังหวัดสุโขทัย ได้ออกหนังสือให้อำนาจจัดตั้ง หรือ เปลี่ยนแปลงมูลนิธิเลขหมายมะเบียนที่ ส.ท.๖         ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๑
ปาริชาต แปลว่า ต้องทองหลาง หรือ ต้นไม้ในสวรรค์ในสวนของพระอินทร์  ลำต้นและกิ่งเป็นสีแดงดุจแก้วประพาฬ  ใบแกมเหลืองแก่ ดอกสีแดง มีกลิ่นหอมน่าพิศวง  ใครได้กลิ่นหอมของดอกปาริชาตจะระลึกชาติแต่หนหลังได้  กรมสามัญศึกษา  มีหน้าที่จัดการมัธยมศึกษา ถือเอาดอกปาริชาตเป็นดอกไม้ประจำกรม  ฉะนั้นมูลนิธิปาริชาตบ้านไร่ ก็คือ มูลนิธิเพื่อการมัธยมศึกษาแห่งบ้านไร่ หรือมูลนิธิเพื่อโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม นั่นเอง

 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 292.62 KB