ผู้บริหาร

นายประสาน โชติมน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คู่มือ ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติ
รวมระเบียบทางการศึกษา ครูบ้านนอก
กฎหมายการศึกษา
รวมระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน
รวมระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
หนังสือเวียนเกี่ยวกับการพัสดุ
ระเบียบ ก.ค.ศ.
ระเบีียบค่ารักษาพยาบาล
รวมกฎหมายการศึกษา
ระเบียบการใช้รถราชการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลิ้งค์น่าสนใจ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปี
คู่มือ
you tube บ้านไร่พิทยาคม
ร้องเพลงถวายในหลวง ร.๙ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม1
ร้องเพลงถวายในหลวง ร.๙ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม2
การแปรอักษรถวายความอาลัย โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม จังหวัดสุโขท
แปรอักษร "โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม"
จรวดขวดน้ำ...โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม!
จรวดขวดน้ำ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม จังหวัดสุโขทัย
ช่วงที่ดีที่สุด - บ้านไร่พิทยาคม 21
จรวดขวดน้ำ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
โคมลอย ม.6/2 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
ม.6/2 รุ่น 19 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
โคมลอย...รร.บ้านไร่พิทยาคม (y)
โคมลอย โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
อ.ประสงค์ เสือคล้าย เสียงดีมาก ๆ
กิจกรรม ร.ร.บ้านไร่พิทยาคม
หนังสือรุ่น บ้านไร่พิทยาคม รุ่น 15【OFFICIAL MV】by gu_kong
1/3 ปี56 บ้านไร่พิทยาคม
present school.wmv
เดินแบบม.2/2 โรงเรียนบ้านไร่
ม.6/3รุ่นที่18โรงเรียนบ้านไรพิทยาคม
Thailand Go Green บ้านไร่พิทยาคม
บีบอย บ้านไร่พิทยาคม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/01/2013
ปรับปรุง 28/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 732183
Page Views 992912
วิสัยทัศน์ / ยุทธศาสตร์
พันธกิจ / เป้าหมาย / แผนงาน

1. วิสัยทัศน์  (Vision)

             โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม .ในปี พ.ศ. 2559 “

ระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนมุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ปลูกฝังนักเรียนเป็นนักคิด ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม มีจิตสาธารณะ สุขภาพแข็งแรง บุคลากรยึดถือวัฒนธรรมคุณภาพ สามัคคี เป็นโรงเรียนชั้นดีในชนบทที่มีมาตรฐานระดับชาติ

 

2. พันธกิจ  (Mission)

1.    ร่วมมือกับทุกภาคีพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานชาติ

2.    พัฒนานักเรียนทั้งด้านความรู้  ทักษะ สมรรถนะและเจตคติ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามแนวทางการจัดการศึกษาปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล รักและธำรงรักษาวัฒนธรรมไทย น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

3.    ส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้มุ่งเน้นการคิด การใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาความสามารถรายบุคคล ทั้งการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การประมวลวิเคราะห์ สร้างทางเลือกตัดสินใจ การนำเสนอผลการศึกษา และการนำผลการศึกษานำไปประยุกต์ใช้

4.    ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การการมีจิสาธารณะ ในโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดสารเสพติดและอบายมุข โรงเรียนแกนนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสวนพฤกศาสตร์

5.    สร้างเสริมความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจนักเรียนให้มีความพร้อมในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในอนาคต

6.    พัฒนาบุคลากรทั้งด้านความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานอื่นที่มอบหมาย โดยเน้นสร้างค่านิยมองค์กรทียึดมั่นในการทำงานทุกภาคส่วนอย่างมี คุณภาพ และมีความรัก ความสามัคคี กัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำงานร่วมกันเป็นทีม

7.    ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตามความสนใจความถนัดของนักเรียน และเพื่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 

3. ตัวชี้วัด  ( Indicater )

1.    มีภาคีร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา ดานนักเรียน ด้านครู ด้านการบริหาร และด้านการส่งเสริมการศึกษา ด้านละไม่น้อยกว่า 3 แหล่ง  โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานระดับชาติ

2.    นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3  มีผลการประเมินนักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความรักและธำรงรักษาวัฒนธรรมไทยผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  ของนักเรียนทั้งหมด มีผลการประเมินนักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของนักเรียนทั้งหมด

3.    มีผลการประเมินนักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงถึงพฤติกรรมของทักษะด้านการคิด และด้านใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การประมวลวิเคราะห์ สร้างทางเลือกตัดสินใจ การนำเสนอผลการศึกษา และการนำผลการศึกษานำไปประยุกต์ใช้ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของนักเรียนทั้งหมด

4.    นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่าน  นักเรียนร้อยละ 90 มีการร่วมกิจกรรมมีจิสาธารณะมีปริมาณงานผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กำหนด นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดสารเสพติดและอบายมุข และกิจกรรมโรงเรียนแกนนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ได้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนสวนพฤกศาสตร์

5.    นักเรียนร้อยละ 90 มีร่างกายสมบูรณ์และจิตใจดี นักเรียนให้มีความพร้อมในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในอนาคต

6.     บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานอื่นที่มอบหมาย มีผลการประเมินประสิทธิภาพในระดับดีมาก คิดเห็นร้อยละ 100  มีค่านิยมองค์กรทียึดมั่นในการทำงานทุกภาคส่วนอย่างมี คุณภาพ และมีความรัก ความสามัคคี กัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำงานร่วมกันเป็นทีม ปรากฏเป็นพฟติกรรมที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างสม่ำเสมอในการเข้าร่วมกิจกรรมและการปฏิบัติงานทุกครั้ง

7.    นักเรียนร้อยละ 100 ของจำนวนทั้งหมด ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความสนใจความถนัดของนักเรียน และเพื่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 4. กลยุทธ์  (Strategy)

1. พัฒนาผู้เรียนด้านสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

2. พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  และโรงเรียนสีขาว

3. พัฒนาผู้เรียนด้านการแสวงหาความรู้ รักเรียนรู้ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

            4. พัฒนาผู้เรียนด้านความสามารถในการคิด และใฝ่เรียนรู้

            5. พัฒนาทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

            6. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

            7. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานครู และบุคลากร และกรรมการสถานศึกษา

            8. พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ และการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา และระบบประกันคุณภาพการศึกษา

            9. สร้างเสริมอัตักษณ์ นโยบาย  (โรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์  โรงเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนมาตรฐานสากล  กิจกรรม ทู บี นัมเบอร์วัน  โรงเรียนวิถีพุทธ)

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
102 ม. 7   ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร.055-685011/0818878018
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 สุโขทัย-ตาก