ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันงดสูบบุรี่โลก
กลุ่มสาระสุขศึกษา
13 มิ.ย. 60 อบรมขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
สพม.38
14 มิ.ย. 60 ประชุมติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นศูนย์
งานวัดผล/วิชาการ
15 มิ.ย. 60 กิจกรรมไหว้ครู/เลือกตั้งสภานักเรียน
งานกิจกรรมนักเรียน
19 มิ.ย. 60 ถึง 20 มิ.ย. 60 สำนึกพลเมือง ม.4
กลุ่มสาระสังคม/ครูระดับ ม.4
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสุนทรภู่/วันต่อต้านยาเสพติด
กลุ่มสาระภาษาไทย/สาระสุขศึกษา
28 มิ.ย. 60 พิธีสวนสนามและคำปฏิญาณลูกเสือ เนตรนารี
ผู้กำกับลูกเสือทุกท่าน
07 ก.ค. 60 กิจกรรมแห่เทียน
กิจกรรมนักเรียน
12 ก.ค. 60 ประชุมติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นศูนย์
งานวัดผล/งานวิชาการ
20 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 สอบกลางภาค
งานวิชาการ/ครู/นักเรียน
28 ก.ค. 60 วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10
ครูทุกคน
01 ส.ค. 60 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/60
ฝ่ายบริหาร
02 ส.ค. 60 ถึง 04 ส.ค. 60 กีฬาสี
ครู/นักเรียน
09 ส.ค. 60 ประชุมติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นศูนย์
งานวัดผล/วิชาการ
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
งานกิจกรรมนักเรียน
15 ส.ค. 60 ถึง 18 ส.ค. 60 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
25 ส.ค. 60 ถึง 26 ส.ค. 60 ค่ายพุทธบุตร ม.1(วัดแม่น้ำ)
กลุ่มสาระสังคม/ครู ม.1
06 ก.ย. 60 ค่ายคณิตศาสตร์ ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์/ครู ม.3
09 ก.ย. 60 ถึง 10 ก.ย. 60 ค่ายภูมิศาสตร์(30คน)
กลุ่มสาระสังคม
13 ก.ย. 60 ประชุมติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นศูนย์
งานวัดผล/วิชาการ
27 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 สอบปลายภาค 1/60
งานวิชาการ
02 ต.ค. 60 ถึง 06 ต.ค. 60 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน/ทำคะแนน
ครูทุกคน
23 ต.ค. 60 พิธีวันปิยะมหาราช
ครู/นักเรียน
27 ต.ค. 60 นักเรียนรับตารางเรียน
วิชาการ
30 ต.ค. 60 วันเปิดภาคเรียน 2/60
ครู/นักเรียน