โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีประจำอำเภอ) /โรงเรียนป้องกันสารเสพติดดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ /โรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น ปี 2545 / โรงเรียนโครงการสวนพฤกศาสตร์/โรงเรียนมาตรฐาน สมศ รอบที่ 3(รับรอง)/โรงเรียนแกนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/โรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ปี 2555 /โรงเรียนโครงการ TO BE NUMBER ONE /โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน รุ่นที่ 6 /โรงเรียนอาสาสมัครลูกเสือ กกต. / โรงเรียนที่ชุมชนเชื่อมั่น / โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานระดับชาติเพื่อเยาวชนในชนบท / โรงเรียนรางวัลพระราชทาน / โรงเรียนที่มุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อการร่วมประชาคมอาเซียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 07 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 07 พ.ค. 66
เลขประจำตัวนักเรียนใหม่ ม.1 ,ม.4 09 เม.ย. 66
ประกาศ นักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565 รับเอกสาร ปพ.1 และ ปพ.2 วันที่ 31 มีนาคม 2566 10.00-12.00 29 มี.ค. 66
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 28 มี.ค. 66
เชิญร่วมงานคืนสู่เหย้า ส้ม-น้ำตาล รำลึกวันวาน สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566 28 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 27 มี.ค. 66
รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ปีการศึกษา 2566 21 มี.ค. 66
คำสั่ง
คำสั่งคณะกรรมการกลุ่มสาระ 1/2566 14 พ.ค. 66
คำสั่งสอนพนักงานราชการ 1/2566 14 พ.ค. 66
คำสั่งสอนครู 1/2566 14 พ.ค. 66
คำสั่งครูที่ปรึกษา 1/2566 14 พ.ค. 66
คำสั่งออนไลน์ สิงหาคม 64 13 ก.ย. 64
คำสั่งจัดการเรียนการสอน On Line ๑ ก.ย. ๖๔-๑๐ ก.ย. ๖๔ 01 ก.ย. 64
คำสั่งแต่งตั้งครูเวรปฎิบัติหน้าที่ประจำวัน (แก้ไข) 11 ส.ค. 64
คำสั่งจัดการเรียนการสอน Online ,Onhand ๒-๑๓ ส.ค.๖๔ 30 ก.ค. 64
ภาพกิจกรรม
งานวิชาการ
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 22 พ.ค. 66
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 20 มี.ค. 66
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 08 พ.ย. 65
วก.05 ปี 2565 10 ต.ค. 65
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 20 มิ.ย. 65
ต2ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 14 ธ.ค. 64
เกียรติบัตรอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 13 ก.ย. 64
แนวทางการวัดและประเมินผล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ (COVID-๑๙) 11 ส.ค. 64
งานแผนงาน
สรุปโครงการปี 2563 -วิชาการ(บริหาร) 21 พ.ค. 66
สรุปโครงการปี 2563 -วิชาการ(กลุ่มสาระ) 21 พ.ค. 66
สรุปโครงการปี 2563 -งบประมาณ 21 พ.ค. 66
สรุปโครงการปี 2563 -บุคคล 21 พ.ค. 66
สรุปโครงการปี 2563 -กิจกรรมนักเรียนและวันสำคัญ 21 พ.ค. 66
สรุปโครงการปี 2563 -ระบบดูแลฯ 21 พ.ค. 66
สรุปโครงการปี 2563 -บริหารทั่วไป 21 พ.ค. 66
รายการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ณ 31 มีนาคม 2566 09 เม.ย. 66
ข่าวการศึกษา
งานระบบดูแล
แบบเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี ๒๕๖๕ 03 มิ.ย. 65
มาตรการเช้มงวด สถานศึกษาปลอดภัย 28 พ.ค. 65
คู่มือสถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 28 พ.ค. 65
แผนเผชิญเหตุโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 28 พ.ค. 65
แบบรายงานประชุมผู้ปกครอง (classroom meeting) 10 ก.พ. 65
ภาคผนวกกราฟเยี่ยมบ้าน 14 ม.ค. 65
ขั้นตอนนำเข้ารายชื่อโปรแกรม scantool 01 ธ.ค. 64
เบอร์โทรติดต่อผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับ ปี ๒๕๖๔ 16 ก.ย. 64
โรงเรียนสีขาว
คำสั่งห้องเรียนสีขาว 6.2 12 มี.ค. 66
คำสั่งห้องเรียนสีขาว 6.1 12 มี.ค. 66
คำสั่งห้องเรียนสีขาว 5.3 12 มี.ค. 66
คำสั่งห้องเรียนสีขาว 5.2 12 มี.ค. 66
คำสั่งห้องเรียนสีขาว 5.1 12 มี.ค. 66
คำสั่งห้องเรียนสีขาว 4.3 12 มี.ค. 66
คำสั่งห้องเรียนสีขาว 4.2 12 มี.ค. 66
คำสั่งห้องเรียนสีขาว 4.1 12 มี.ค. 66
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์งานกิจการนักเรียน 15 พ.ย. 63
งานบริหารงานบุคคล
ประกาศเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานครู บุคลากร 03 ส.ค. 65
เกียรติบัตร ผลงาน นักเรียน ครู โรงเรียน ผู้บริหาร 20 ก.ค. 65
ผลงาน นักเรียน ครู โรงเรียน ผู้บริหาร ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 20 ก.ค. 65
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนรางวัลคุณภาพ ScQA 28 พ.ค. 65
Infographice การบริหารงานโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 08 เม.ย. 65
Model การบริหารโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สู่ความสำเร็จ 08 เม.ย. 65
๖ กลยุทธสู่ความสำเร็จ การบริหารงานโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 08 เม.ย. 65
แบบประเมินผลการปฎิบัติงานตาม ว23 04 มี.ค. 65
ห้องสมุดมีชีวิต
ศิษย์เก่า ม.๖ รุ่น ๔ บริจาคเงินทำฝ้าห้องสมุด 17 ส.ค. 64
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โครงการห้องสมุดมีชีวิต 17 ส.ค. 64
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน "๑๐ กิจกรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์การอ่าน" 30 ก.ค. 64
รายงานการใช้ห้องสมุด 15 ก.พ. 64
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน(ใบเปล่า) 15 ก.พ. 64
โฮมรูม
การติดตามนักเรียนเข้าเรียน การวัดและประเมินผล ๑/๒๕๖๔ 18 ส.ค. 64
หนังสือแจ้งผู้ปกครอง ติดตามนักเรียนเข้าเรียน On Line 18 ส.ค. 64
แนวทางการจัดกิจกรรมโฮม (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) 11 ส.ค. 64
แบบรายงานกิจกรรมโฮมรูม 07 เม.ย. 64
งานงบประมาณ
การบริหารงบประมาณ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 11 ส.ค. 64
ประกาศแนวทางการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง 10 ส.ค. 64
แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 30 ก.ค. 64
แบบเบิกการศึกษาบุตร 29 ก.ค. 64
แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล 29 ก.ค. 64
การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564 16 ก.ค. 64
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
รับเรื่องร้องเรียน
ระบบรายชื่อนักเรียน ครู
    มิถุนายน 2566   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
งานบริหารบุคคล
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ลิ้งค์น่าสนใจ


ห้องเรียน ออนไลน์
E-Book โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
สถานศึกษาปลอดภัย
e-services
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม